Імпліцитність адресата як складова смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто імпліцитність адресата та об’єкта опису в поезії М. Вінграновського. З’ясовано, що імпліцитність учасників комунікативного акту задається займенниками без попереднього вживання референта, через слова, словосполучення, ужиті в переносному значенні, синтаксичні конструкції, у яких адресат виражений через семантику дієслів. Простежено роль ключових слів у тлумаченні неявно вираженого адресата. The implicitness of the recipient and the described object in the poetry M. Vingranovsky is considered in the article. It is determined that the implicitness of the participants of the communicative act is given without the use of pronouns referent, through words, phrases, as used in a figurative sense, syntax constructions, in which the recipient is expressed through the semantics of verbs. The role of keywords in the interpretation of the implicit recipient is investigated.

Опис

Яновська Оксана Анатоліївна, здобувач кафедри української мови Харківського національного універсиету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

текст, адресат, імпліцитність, образ, лексема, ключові слова, референт, text, recipient, implicitness, image, lexeme, key words, the referent

Бібліографічний опис

Яновська О.А. Імпліцитність адресата як складова смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського / Оксана Анатоліївна Яновська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 91–96.