Значення маркерів апоптозу та клітинної проліферації в папілярних мікрокарциномах щитоподібної залози

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Досліджено 76 зразків тканини папілярного раку щитоподібної залози (ЩЗ). В 11 з них встановлено наявність папілярної мікрокарциноми. У зрізах вивчали експресію р53, p21WAF1/CIP1, р63 та Кі-67. Проводили порівняння експресії зазначених маркерів в пухлинній та параканкрозній тканинах при мікрокарциномах в порівнянні з пухлинами більш великого розміру. Встановлено, що за рівнем експресії гену основного контролю – р53 та індексу проліферативної активності, а отже, і швидкості росту, папілярні мікрокарциноми не відрізняються в кращій бік від пухлин більш великого розміру. Експресія маркерів проліферації та апоптозу в доброякіснозміненій параканкрозній тканині, що оточувала папілярні мікрокарциноми, мала сходні риси з показниками експресії маркерів в пухлинній тканині як мікрокарцином, так і «великого» раку, що може свідчити про виникнення злоякісної пухлини саме з доброякісно змінених утворень. Исследовано 76 образцов ткани папиллярного рака щитовидной железы. В 11 из них установлено наличие папиллярной микрокарциномы. В срезах изучали экспрессию р53, p21WAF1/CІ1, р63 и Кі-67. Проводили сравнение экспрессии указанных маркеров в опухолевой и параканкрозной тканях при микрокарциномах в сравнении с опухолями большего размера. Установлено, что по уровню экспрессии гена основного контроля – р53 и индекса пролиферативной активности, и следовательно скорости роста, папиллярные микрокарциномы не отличаются в лучшую сторону от опухолей большего размера. Экспрессия маркеров пролиферации и апоптоза в доброкачественноизмененной параканкрозной ткани, окружавшей папиллярные микрокарциномы имела сходные черты с показателями экспрессии маркеров в опухолевой ткани как микрокарцином, так и «большего» рака, что может свидетельствовать о возникновении злокачественной опухоли именно из доброкачественно измененных образований. 76 samples of removed thyroid gland tissue were studied. In 11 of them thyroid microcarcinoma was diagnosed. We analyzed the results of immunohistochemical staining for p53, p21WAF1/CIP1 and p63. We compared the expression of these markers in microcarcinoma and paratumor tissues in comparison with tumors of larger size. Established that expression level of the main control gene (p53), proliferative activity index (Ki-67), in papillary microcarcinoma not differ for the better from larger size tumors. Proliferation and apoptosis markers expression in benign paratumor microcarcinoma tissue, had similarities with indicators of markers expression as in microcarcinomas tumor or in "large" cancer. This may indicate the occurrence of a malignant tumor growth from benign tumors.

Опис

Ключові слова

рак щитоподібної залози, мікрокарцинома, маркер p53, маркер p63, маркер p21WAF1/CIP1, маркер Кi-67

Бібліографічний опис

Мужичук О.В. Значення маркерів апоптозу та клітинної проліферації в папілярних мікрокарциномах щитоподібної залози / О.В. Мужичук, Н.І. Афанасьєва, В.В. Мужичук, В.І. Старіков, Ю.О. Вінник, В.В. Михаліцин // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 918. Сер.: Медицина. – Вип. 20. – С. 46 – 51