Лінгвокогнітивні характеристики англомовного наративу оніричного особистого досвіду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню лінгвокогнітивних параметрів письмових англомовних оповідей про сновидіння як дискурсивного та наративного явища. Матеріалом дослідження є корпус із 538 англомовних письмових переказів сновидінь (157 200 слів), зібраних із онлайн-щоденників сновидінь на сайті dreamjournal.net.
This thesis addresses linguo-cognitive parameters of written English-language dream reports as discursive and narrative entities. The studied corpus consists of 538 English-language dreams reports (157,200 words) collected from online dream journals on the website dreamjournal.net.

Опис

Кваліфікаційна наукова праця на здобуття ступеня доктора філософії

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology, наратив, оніричний наратив, переказ сновидіння, когнітивна наратологія, когнітивна лінгвістика, евіденційність, постава, модальність, перспектива, фокалізація, наративний простір, ментальний простір, метафора, концептуальна інтеграція,, бленд, смислотворення, narrative, dream narrative, dream report, cognitive narratology, cognitive linguistics, evidentiality, stance, perspective, focalization, narrative space, mental space, metaphor, conceptual integration, blend, meaning-making

Бібліографічний опис

Ніколаєнко, Валерія Олегівна. Лінгвокогнітивні характеристики англомовного наративу оніричного особистого досвіду : дис. … д-ра фiлософiї : 035 – Філологія (Галузь знань 03 – Гуманітарні науки) / В.О. Ніколаєнко. – Харків: Харківський нац. університет імені В.Н. Кара-зіна, 2023. – 228 с.

Зібрання