Прикметники зі значенням суб’єктивної оцінки: на перетині двох категорій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Одним із дискусійних питань сучасного мовознавства є статус прикметників зі значенням суб’єктивної оцінки. У статті досліджено погляди науковців щодо категорійної віднесеності таких лексем. Проаналізовано особливості семантики формантів, які беруть участь у творенні вказаних ад’єктивів. Прикметники суб’єктивної оцінки розглядаємо як такі, що можуть суміщати у своїй семантичній структурі значення градації та оцінки. Утрачаючи подекуди оцінне значення, такі лексеми мають здатність передавати як надмірну, так і недостатню кількість ознаки. One of the debatable issues of the modern linguistics is the status of adjectives with the meaning of subjective evaluation. This article explores the views of scientists on the categorical relation of such tokens. The peculiarities of the semantics of the formants, which participate in the derivation of the mentioned adjectives, are analyzed. Adjectives of subjective evaluation are considered as such that can combine in their semantic structure both the meanings of grading and evaluation. These tokens are able to pass as excessive, and a defective quantity of attribute sometimes losing the meaning of estimation.

Опис

Нестеренко Анастасія Костянтинівна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

категорія, градація, прикметник, безвідносне ступенювання, надмірний та недостатній вияв ознаки, суфікси суб’єктивної оцінки, category, gradation, adjective, irrespective degree, excessive or defective quantity of the attribute, suffixes of the subjective estimate

Бібліографічний опис

Нестеренко А.К. Прикметники зі значенням суб’єктивної оцінки: на перетині двох категорій / А.К. Нестеренко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 244–248.