Зв’язок особливостей планування життєвого шляху з рівнем невротизації у жінок різних сексуальних орієнтацій.

Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київ, 2021

Анотація

Мета дослідження - виявити, наскільки жінки, що відносяться до сексуальних меншин (СМ), відрізняються в образі і плануванні життя від гетеросексуальних жінок, та як це пов’язано з рівнем невротизації, що їм властивий. Проблема психологічного стану представниць СМ є практично не дослідженою в Україні. Представниці СМ потенційно психологічно більш уразливі через стигматизацію та агресивне ставлення до них представників гетеросексуальної більшості, в тому числі, найближчих родичів. Методи дослідження: анкета щодо життєвих планів; графічна методика оцінки значущості минулого, теперішнього, майбутнього; Шкала для психологічної експрес-діагностики рівня невротизації Л.І. Вассермана. Вибірку дослідження склали 50 жінок гетеросексуальної орієнтації, 76 бісексуалок та 36 лесбіянок. Діапазон віку 16-46 років, медіана віку – 23 роки. В результаті дослідження були виявлені найбільш вразливі аспекти життєвого планування представниць СМ, які стосуються низьких очікувань створення власної сім'ї; коротшого очікуваного життєвого шляху і більш високої ймовірності суїциду. При цьому представниці СМ мають значимо більше сексуальних партнерів. Це можна пояснити меншим тиском стримуючих соціально-культурних стереотипів поведінки всередині співтовариства СМ у порівнянні з традиційними відносинами чоловіків і жінок та еволюційно успадкованою схильністю до більш широкого кола сексуальних контактів. Рівень невротизації на найменшому рівні зафіксовано у жінок з традиційною сексуальною орієнтацією, значуще вище він у лесбійок, на найбільш високий – у бісексуальних жінок. Це відображує дезадаптованість представниць СМ в суспільстві, де переважаюча гетеросексуальна більшість негативно ставиться до різноманітності існуючих сексуальних орієнтацій. Обмеження дослідження можуть полягати у невеликому обсязі досліджених груп та їх нерівномірності. У подальшому планується вивчити особистісні особливості та ціннісну сферу представниць СМ, щоб виявити, наскільки вони пов’язані з сексуальною орієнтацією та життєвими планами. Можливість використання результатів дослідження для підвищення якості психологічної допомоги та обізнаності суспільства становить практичну значущість дослідження. Результати роботи можуть вплинути на збільшення толерантності, інклюзії та прийняття різноманітності в Україні.

Опис

The aim of the study was to find out how much women belonging to sexual minorities (SMs) differ in life style and life planning from heterosexual women, and how this is related to the level of neuroticism inherent them. The problem of the psychological state of SM representatives is practically unexplored in Ukraine. SM members are potentially more psychologically vulnerable due to the stigmatization and aggressive treatment of heterosexual majorities, including close relatives. Research methods: form about life plans; graphic methods of assessing the significance of the past, present, future; L.I. Wasserman’s Scale for psychological express diagnostics of the neuroticism level. The study sample consisted of 50 women of heterosexual orientation, 76 bisexuals and 36 lesbians. Age range 16-46 years, median age - 23 years. The study identified the most vulnerable aspects of SM life planning that relate to low expectations of creating a family; shorter life expectancy and higher probability of suicide. At the same time, SM representatives have significantly more sexual partners. This can be explained by the lower pressure of restraining socio-cultural stereotypes of behavior within the SM community compared to traditional male-female relationships and the evolutionarily inherited propensity for a wider range of sexual contacts. The neuroticism at the lowest level was measured in women with traditional sexual orientation, much higher in lesbians, and the highest in bisexual women. This reflects the maladaptation of women in a society where the heterosexual vast majority have a negative attitude towards the diversity of existing sexual orientations. Limitations of the study may be the small volume of the studied groups and their unevenness. In the future, it is planned to study the personality features and values of SM representatives to find out how they are related to sexual orientation and life plans. The possibility of using the study results to improve the quality of psychological care and public awareness is the practical significance of the study. The results of the work can increase tolerance, inclusion, and acceptance of diversity in Ukraine.

Ключові слова

психологія, сексуальні меншини, лесбіянки, бісексуалки, невротизація, життєвий шлях

Бібліографічний опис

Луценко, Олена Львівна. Зв’язок особливостей планування життєвого шляху з рівнем невротизації у жінок різних сексуальних орієнтацій / О.Л. Луценко, О.Є. Габелкова // Проблеми політичної психології. - 2021. - Т.24(10). - С.257-272. - https://doi.org/10.33120/popp-Vol24-Year2021-79