Науковий семінар: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія» і «Географія рекреації і туризму»

Ескіз недоступний

Дата

2016-06-16

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до робочих програм спецкурсів «Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних досліджень» як одного з важливих для підготовки магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та «Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень» як одного з важливих для підготовки магіст-рантів, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації і туризму» та спеціалі-зацією «Рекреація та екскурсійна діяльність» спеціальності «Економічна та соціаль-на географія». Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лекційних та семінарських занять при вивченні даного спецкурсу та розвиток навичок самостійної роботи для написання студентських наукових робіт, дипломної роботи магістра тощо. Навчально-методичний посібник розрахований на магістрантів денного та заочного відділень географічних факультетів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія» й «Географія рекреації і туризму». Він містить загальні відомості про курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до формування компетентностей студентів, тезовий зміст ле-кційної складової спецкурсу, список рекомендованої літератури, перелік тем і планів семінарських занять, методичні вказівки до їх виконання, питання до модульного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Опис

Ключові слова

Науковий семінар, Суспільна географія

Бібліографічний опис