Німецькомовна фольклорна бувальщина: когнітивно-дискурсивний підхід

Анотація

Buchina K.V. German folk tale: a cognitive and discursive approach. — Qualification scholarly paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in Humanities Sciences, Speciality 035 — Philology. — V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. The paper defines the German folk tale as a type of folklore discourse that constitutes a cogitative and speech interaction of a (group) author of a folklore text and its recipient/interpreter through this text. A folk tale has the following genre-productive attributes: 1) narrativity; 2) anthropocentricity; 3) appealing to supernatural phenomena; 4) mimeticity; 5) allealing to the past; 6) didacticity.

Опис

Німецькомовна фольклорна бувальщина розглядається як різновид фольклорного дискурсу, який становить мисленнєво-мовленнєву взаємодію колективного автора фольклорного тексту та реципієнта/ інтерпретатора за посередництвом цього тексту. Жанротвірними ознаками бувальщини є: 1) наративність; 2) антропоцентричність; 3) зверненість до надприродних феноменів; 4) міметичність; 5) зверненість до минулого; 6) дидактичність. Дискурс німецькомовної фольклорної бувальщини розглядається у трьох аспектах — когнітивному, комунікативному і мовному.

Ключові слова

асертив, директив, імплікатура, мовленнєвий акт, німецькомовна фольклорна бувальщина, текстовий концепт, тригер, фольклорний дискурс, assertive, directive, implicature, cognitive operation, speech act, German folk tale, stylistic device, text concept, trigger, folklore discourse

Бібліографічний опис

Бучіна, Катерина Володимирівна. Німецькомовна фольклорна бувальщина: когнітивно-дискурсивний підхід : дисертація ... доктора філософії (спеціальність 035 - Філологія (галузь знань 03 - гуманітарні науки) / К.В. Бучіна; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2020. - 255 с.

Зібрання