О поздней дате черняховской культуры к востоку от Днепра (комплексы ступени D1 могильника Войтенки)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Любичев М. В. Про пізню дату черняхівської культури на схід від Дніпра (комплекси ступеню D1 могильника Війтенки) Питання про верхню хронологічну межу культури Черняхів/Синтана-де-Муреш є одним з основних в археології Центральної — Східної Європи фіналу пізньоримського часу — доби Великого переселення народів. Велике значення у вирішенні питання верхньої хронологічної межі культури мають регіональні дослідження. На могильнику Війтенки до ступеню D 1 (або фази 5 Є. Л. Гороховського) віднесено поховання 22 (кремація), 41, 51, 58, 68, 70, 80, 92, 93, 96, 99, 101, 102, 112 (ингумації). До ступеню D1 (або фази 5) в ареалі черняхівської культури на схід від Дніпра відносяться окреме поховання в Гречаниках, поховання 30 Боромлі 1, 1/1961 и 27/1965 Жовнина (урочище Біленкови Бурти), 4 и 26 Жовніна (урочище Пристань), 3 Рідного Краю 1, 5, 7 Суми-Сада. До цього періоду належать також поховання з черняхівськими речами в степовій смузі біля Кантемирівки та Воронцовки. Усі ці матеріали говорять про існування черняхівської культури в регіоні на початку доби Великого переселення народів. M. Liubichev. About the Late Date of chernyakhov-culture to the east From the Dniper (complexes of stage D1 on the Burial Ground Vojtenky) The question about the top chronological border of Chernyakhov/Syntana-de-Muresh culture is one of the main issues in archaeology of the Late Roman and Great Migration periods in Central and Eastern Europe. Regional researches are of great importance for the permission of the question on the top chronological border of the culture. Burial 22 (cremation), 41, 51, 58, 68, 70, 80, 92, 93, 96, 99, 101, 102, 112 (inhumations) could be referred to stage D1 (or phase 5 by E. Gorochovskij) on the burial ground of Vojtenky. Separate burial in Grechaniki, burial 30 of Boromlja 1, Ghovnun 1/1961 and 27/1965 (tract Bilenkovy Burty), Ghovnun 4 and 26 (tract pristan), 3 of Rodnoj Kraj 1, 5 and 7 of Sumy-Sad could be referred to stage D1 (or phase 5) in the area of Chernyakhov culture to the east from Dniper. Burials with Chernyakhov things in a steppe strip near Kantemirovka and Voroncovka belong to this period as well. All these materials indicate existence of Chernjakhov culture in the region at the beginning of the period of Great Migration.

Опис

Ключові слова

черняхівська культура, могильник Війтенки, ступень D1, доба Великого переселення народів, Chernyakhov culture, burial ground Vojtenki, Stage D1, Great Migration period

Бібліографічний опис

Любичев М. В. О поздней дате черняховской культуры к востоку от Днепра (комплексы ступени D1 могильника Войтенки) // Древности 2011. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 10 - Харьков: ООО «НТМТ», 2011. - C. 150-171.