Соціокультурні фактори розвитку сучасних форм міжнародного бізнесу

Анотація

Розкрито теоретичні аспекти дослідження змісту й форм міжнародного бізнесу, а саме надано коротку характеристику теорій міжнародної торгівлі як передумови розвитку міжнародного бізнесу, визначено основні передумови, причини та основні характеристики міжнародного бізнесу. Проаналізовано різноманіття теоретичних підходів щодо визначення сутності поняття «міжнародний бізнес», що дало змогу уточнити дефініцію «міжнародний бізнес». Визначено основні форми міжнародного бізнесу та перспективи їх розвитку в сучасних умовах. Охарактеризовано культурологічні особливості створення інтегрованих міжнародних бізнес-структур на основі запропонованого підходу визначення ступеня розбіжності між країнами світу за соціально-економічними, культурологічними показниками під час організації міжнародного бізнесу, на основі використання методу відстаней. На підставі вимірювання культурної варіативності в кросскультурній психології і кросскультурному менеджменті проведено аналіз розбіжностей в різних країнах світу, який показав, що відмінності в національних культурах більш значущі, ніж вплив корпоративної культури організації в цілому. Запропонований підхід щодо розробки рекомендацій відносно співпраці між компаніями різних країн світу, який базується на кластеризації країн за різними ознаками класифікації соціокультурних факторів, дозволяє визначити країни, для яких можливо використання типових моделей соціокультурної адаптації в ході вдосконалення корпоративної культури та інших економічних аспектів діяльності міжнародних інтегрованих бізнес-структур. На основі аналізу соціокультурних факторів у роботі виявлено особливості національної самовизначеності українського суспільства у світлі глобалізаційних викликів, що дозволило обґрунтувати вплив впровадження нових форм співпраці на господарські перетворення, прищеплення нових стереотипів економічної поведінки, формування нових установок, які відображають відмінні мотиваційні цінності. У результаті проведеного дослідження розвитку міжнародної діяльності в Україні обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку сучасних форм міжнародного бізнесу в Україні в соціокультурному аспекті на підставі впровадження запропонованих у роботі організаційно-економічних засад розробки та вибору стратегічних пріоритетів для українських компаній. Реалізація запропонованого підходу на прикладі фармацевтичної промисловості Харківської області та ФК «Здоров’я» дала змогу обґрунтувати практичні рекомендації щодо вибору найбільш доцільних форм міжнародного бізнесу та обґрунтувати напрямки адаптації співробітників та реклами компанії в залежності від груп країн-потенційних партнерів та використовувати переваги соціокультурного різноманіття.

Опис

Дисертація присвячена поглибленню науково-теоретичних засад дослідження соціокультурних факторів розвитку міжнародного бізнесу в глобальних умовах розвитку та обґрунтуванню стратегічних пріоритетів розвитку сучасних форм міжнародного бізнесу в Україні.

Ключові слова

міжнародний бізнес, соціокультурні фактори, мультикультурна взаємодія, модель економічної поведінки

Бібліографічний опис