Раннесредневековые жилища на Чугуевском городище (по материалам исследований 2006 и 2007 годов)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Свистун Г. Є. Ранньосередньовічні житла на Чугуївському городищі (за матеріалами досліджень 2006 і 2007 років) Дослідженнями останніх років на Чугуївському городищі було виявлено два житла раннього середньовіччя. В умовах сучасного міста комплекси збереглися лише частково. Але, не дивлячись на це, був отриманий інформативний матеріал, що дає уявлення про домобудівну техніку, внутрішнє планування жител і опалювальні пристрої. В цілому на підставі знайдених житлових споруд можна зробити висновок, що для домобудівної техніки салтово-маяцького населення Чугуївського городища було характерне прямокутне планування жител, в східній і, можливо, південно-східній частинах яких влаштовувалися печі-кам’янки. Застосовувалися як каркасно-стовпова, так і зрубна, змішана з плетеною, конструкції стін. З метою економії внутрішнього житлового простору опалювальні пристрої частково (з боку димаря) виносилися за межі основного периметра. Загальна невелика площа досліджень на Чугуївському городищі не дозволяє говорити про відсутність інших типів житлових споруд раннього середньовіччя. Для більш повної характеристики домобудівної архітектури даної пам’ятки необхідне подальше його дослідження. G. Svistun. Dwelling of early dark ages on hill fort Chuguev (on materials of researches 2006 and 2007 years) By researches of the last years on Chuguev hill fort two habitations of early dark ages were found out. In the conditions of modern city complexes were saved only partly. But, in spite of it, informing material which gives the picture of house-building technique. internal planning of habitations and the heated device was got. On the whole it is possible to draw conclusion on the basis of the found housings buildings, that for the house-building technique of saltov-mayack population of Chuguev fortress there was the characteristic rectangular planning of habitations, in east and, possibly to south-east parts of which stone stove settled down. Both framework post and frame, mixed from wattled were used for constructions of walls. With the purpose of economy of internal housing space the heated devices partly (from the side of flue) darted out outside a basic perimeter. The general small area of researches on Chuguev hill fort does not allow talking about absence of other types of housings buildings of early dark ages. For more complete description of house-building architecture of this sight his subsequent research is needed.

Опис

Ключові слова

житло, городище, піч, кераміка, пісковик, димар, жорно, dwelling, hill-fort, stove, ceramics, sandstone, flue, millstone

Бібліографічний опис

Свистун Г. Е. Раннесредневековые жилища на Чугуевском городище (по материалам исследований 2006 и 2007 годов) // Древности 2009. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 8. — Харьков: ООО «НТМТ», 2009. – C. 269-284.