Становлення та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Анотація

Khovtura A.S. Formation and Мodernization of Social Infrastructure of Principal Towns of Province of the Left Bank of Ukraine (End of XVIIIth – Beginning of the XXth Century). Qualification scholarly paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in specialty in Humanities, Speciality 032 – History and Archeology. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The dissertation is devoted to the study of the specifics of the formation and transformation of the social infrastructure of principal towns of province of the Left Bank of Ukraine in the late XVIIIth – early XXth centuries.

Опис

Дисертаційна робота присвячена дослідженню специфіки формування та трансформації соціальної інфраструктури губернських міст Лівобережної України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. Актуальність теми пояснюється необхідністю вивчення взаємозв’язків між усіма складовими соціальної інфраструктури губернських міст, що надає можливість розв’язати низку проблем з історії міст та особливостей процесів урбанізації. Метою дослідження є характеристика розвитку соціальної інфраструктури в губернських містах Лівобережної України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст., встановлення чинників, які вплинули на формування компонентів, та визначення особливостей модернізації усієї системи.

Ключові слова

соціальна історія, історична урбаністика, соціальна інфраструктура, губернські міста Лівобережної України, Харків, Полтава, Чернігів, модернізація, урбанізація, акторно-мережева теорія, social history, historical urban planning, social infrastructure, principal towns of province of the Left Bank of Ukraine, Kharkiv, Poltava, Chernihiv, modernization, urbanization, actor-network theory

Бібліографічний опис

Ховтура, Анастасія Сергіївна. Становлення та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.) : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія (Галузь знань 03 – Гуманітарні науки) / А.С. Ховтура; Науковий керівник Л.Ю. Посохова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна , 2021. - 338 с.

Зібрання