«Дани» на Русі та у Візантії на початку ХІ ст.

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано низку свідоцтв, що доводять позитивну кон’юнктуру для переміщення датських вояків до Візантії Східним шляхом на початку ХI ст. Першим свідоцтвом є згадка «данів» у візантійській армії в Італії в другій половині Х ст. Львом Марсійським. Особливо важливою є інформація «Хроніки» Тітмара Мерзебургського про «данів» в Києві під час боротьби за владу між Ярославом та Святополком Володимировичами. Тітмар використовує етнонім «дани» саме для визначення вихідців з Ютландського півострова, а не скандинавів взагалі, як зазвичай стверджується. Тому його згадка про «данів» у 1018 р. підтверджує можливість в цей час мирних відносин між князем Ярославом та Кнутом Великим, королем Данії. «Сага про йомсвікінгів» вказує на можливість перебування на Русі датських загонів після смерті Свейна Вилобородого і без волі його сина Кнута. В статье анализируется ряд свидетельств, доказывающих существование позитивной конъюнктуры для перемещения датских воинов в Византию по Восточному пути уже в начале ХI в. Первым свидетельством является упоминание Львом Марсиканским «данов» в составе византийской армии в Италии во второй половине Х в. Особенно важна информация «Хроники» Титмара Мерзебургского о «данах» в Киеве во время борьбы за власть между Ярославом и Святополком Владимировичем. Титмар использует этноним «даны» именно для определения выходцев с Ютландского полуострова, а не скандинавов вообще, как обычно утверждается. Поэтому его упоминание о «данах» в 1018 г. подтверждает возможность в это время мирных отношений между князем Ярославом и Кнутом Великим, королем Дании. Кроме того, «Сага о йомсвикингах» указывает на возможность пребывания на Руси датских отрядов после смерти Свейна Вилобородого и помимо воли его сына Кнута. Article analyses a number of witnesses that proves the positive conjuncture for transfer of Danish warriors towards Byzantium by the Austerwegr at the beginning of XI cent. First is the allusion by Leo of the Marsi for the Danes in the Byzantine army in Italy already at the second half of the X cent. The information from “Chronic” of Thietmar of Merseburg about Danes in Kiev at the time of struggle for power between Vladimir sons Yaroslav and Svyatopolk is of particular importance. Thietmar used ethnonym Danes as usual not to indicate all Scandinavians but exactly descendants from Jutland peninsula. So we can concern Danes in this very case to be also from Denmark, which reveal the possibility of peaceful relations between knyaz Yaroslav and Canute the Great, king of Denmark. “Yomsvikinga-saga» points out the possibility of Danish detachment ingress at the Rus after the death of Sweyn Forkbeard even without his son Canute will.

Опис

Ключові слова

Візантія, Київська Русь, Данія, Східний шлях, високе середньовіччя, військове найманство, Византия, Киевская Русь, Дания, Восточный путь, высокое средневековье, военное наемничество, Byzantium, Kievan Rus, Denmark, Danes, Austerwegr, High Middle Ages, mercenaries

Бібліографічний опис

Луговий О. М. «Дани» на Русі та у Візантії на початку ХІ ст. // Древности 2014-2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 13. – Харьков: ООО «НТМТ», 2015. – С. 69-76.