Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія», зі спеціальності «Еко- номічна та соціальна географія».

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013-06-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми курсу «Геогра- фія Харківської області» як одного з важливих у загальному циклі суспільно- географічної та загальноекономічної підготовки фахівців. Мета: надати методичну допомогу студентам та розвивати навички са- мостійної роботи при вивченні курсу «Географія Харківської області». Методичні вказівки розраховані на студентів денного і заочного відд і- лень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Вони містять загальні відомості про курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до формування компетентностей студентів, тезовий зміст лекційної складової курсу, перелік тем і планів практичних та семінарських занять, методичні вка- зівки до їх виконання, теми індивідуальних дослідних завдань, питання до модульного контролю, рекомендовану літературу, систему оцінювання навча- льних досягнень студентів.

Опис

Ключові слова

географія, суспільна географія, Харківщина, регіон

Бібліографічний опис