Атрактивність ландшафтів Волинської області (автореферат)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-11-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2017. У дисертаційній роботі визначено місце та роль оцінок естетичних властиво¬стей ландшафтів у комплексній характеристиці рекреаційного потенціалу території. Систематизовано теоретико-методологічні підходи щодо оцінювання атрактивності ландшафтів. Представлено алгоритм вивчення та оцінювання атрактивності ландшаф¬тів, вдосконалено й адаптовано методики оцінювання атрактивності ландшафтів відпо¬відно до умов Волинського регіону. Проведено комплексне оцінювання атрактивності ландшафтів Волинської області за кількісними та якісними показниками. Виявлено закономірності ландшафтно-пейзажної диференціації регіону. Здійснено аналіз естетичних якостей ландшафтно-пейзажних комплексів області. Укладено карти ланд¬шафтно-пейзажного районування і естетичного потенціалу території регіону. Запропо-новано шляхи охорони і збереження атрактивних ландшафтів, укладено схему рекреаційно-господарського зонування і представлені практичні рекомендації щодо оптимізації туристсько-рекреаційного природокористування у Волинській області, що ґрунтується на результатах виконаного оцінювання атрактивності ландшафтів.

Опис

Ключові слова

ландшафт, оцінювання атрактивності ландшафтів, естетичний потенціал, ландшафтно-пейзажні комплекси, рекреаційне природокористування, Волинська область, конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Бібліографічний опис