Кількісна і якісна оцінка урофлоуграм у пацієнтів з хронічним абактеріальним простатитом з дизуричним синдромом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Проведена кількісна і якісна оцінка урофлоуграм 38 пацієнтів 23-48 років, що страждають на хронічний абактеріальний простатит з дизуричним синдромом. Методом дескриптивного статистичного аналізу визначені п'ять основних і два додаткові аномальні схематичні типи порушення сечовипускання. Результати дослідження показали, що урофлоуметрія є найбільш демонстративним методом діагностики у даного контингенту хворих і повинна бути невід'ємною частиною алгоритму обстеження пацієнтів з хронічним абактеріальним простатитом з дизуричним синдромом, оскільки здатна визначити патофізіологічні основи симптомів, роз'яснивши суть детрузорно-сфінктерної дисинергії і сприяти у виборі найадекватнішого методу лікування. Проведена количественная и качественная оценка урофлоуграмм 38 пациентов 23-48 лет, страдающих хроническим абактериальным простатитом с дизурическим синдромом. Методом дескриптив- ного статистического анализа определены пять основных и два дополнительных аномальных схематических типа нарушения мочеиспускания. Результаты исследования показали, что урофлоуметрия является наиболее демонстративным методом диагностики у данного контингента больных и должна быть неотъемлемой частью алгоритма обследования пациентов с хроническим абактериальным простатитом с дизурическим синдромом, т.к. способна определить патофизиологические основы симптомов, разъяснив суть детрузорно-сфинктерной диссинергии и содействовать в выборе наиболее адекватного метода лечения. The quantitative and qualitative evaluation of uroflowmetrograms in 38 patients aged 23-48 years suffering from chronic abacterial prostatitis with dysuric syndrome had been carried out. Five basic and two complementary abnormal schematic types of dysuria were established by descriptive statistics. The results of study demonstrated that uroflowmetry is one of the most demonstrative methods of diagnostics in mentioned patients and has to become an integral part of chronic abacterial prostatitis with dysuric syndrome patients’ examination algorithm, as it is capable to determine the pathophysiologic foundation of symptoms and to clarify the essence of detrusive sphincteral dyssynergy and contributing in the choice of adequate management.

Опис

Ключові слова

діагностика, хронічний абактеріальний простатит, дизуричний синдром, урофлоуметрія

Бібліографічний опис

Базаринський О.Г. Кількісна і якісна оцінка урофлоуграм у пацієнтів з хронічним абактеріальним простатитом з дизуричним синдромом / О.Г. Базаринський // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2004. – № 614. Сер.: Медицина. – Вип. 7. – С. 13 – 17