Прикметники безвідносного ступенювання: проблема класифікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розкривається проблема класифікації прикметників безвідносного ступенювання. Автори обґрунтовують важливість систематизації лексем, що передають надмірний або недостатній вияв ознаки, та досліджують погляди науковців на це питання. Висвітлюються основні дискусійні моменти та непослідовності наявних у мовознавстві класифікацій ад’єктивів безвідносного ступенювання, а також наводяться власні погляди на цю проблему. В статье раскрывается проблема классификации прилагательных безотносительной степени. Авторы обосновывают важность систематизации лексем, которые передают чрезмерное или недостаточное выражение признака, и исследуют точки зрения ученых по этому вопросу. Рассматриваются основные дискуссионные моменты и непоследовательности существующих в языкознании классификаций адъективов безотносительной степени, а также приводятся собственные взгляды на эту проблему. In the article the problem of classification of the adjectives of irrespective degree is studied. The importance of systematization of the lexemes which express excessive or defective quantity of the attribute is proved by the authors and the positions of the researches on the problem are studied. The main discussion moments and inconsistencies of different classifications of the adjectives of irrespective degree in the linguistics are investigated and author’s opinion on the problem is given.

Опис

Нестеренко Анастасія Костянтинівна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

category, gradation, adjective, irrespective degree, excessive or defective quantity of the attribute, suffixes of the subjective estimate, semblance, opposition, категорія, градація, прикметник, безвідносне ступенювання, надмірний та недостатній вияв ознаки, суфікси суб’єктивної оцінки, подібність, протилежність

Бібліографічний опис

Нестеренко А.К. Прикметники безвідносного ступенювання: проблема класифікації / А.К. Нестеренко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 116– 121.