Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного добробуту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

У дисертаційній роботі розкрито сутність, закономірності і перспективи формування фінансової архітектоніки національного добробуту, визначено інституційні механізми її функціонування. Доведено наявність зв’язку між еквівалентним і реципрокним видами обміну та довірою. Розширено предметне поле поняття «добробут», шляхом включення рівня забезпеченості задоволення потреб людини, які сприяють її матеріальному, духовному, соціальному й фізичному розвитку та гармонізовані з морально-етичними нормами й потребами в збереженні довкілля, на основі застосування наукового підходу вимірювання людського розвитку «поза межами ВВП». Запропоновано методичний підхід щодо оцінки обсягів фінансових ресурсів добробуту, з'ясовано ступінь і характер участі податкових, видаткових, трансфертних, актуарних, боргових каналів та каналів трансформації державної власності у фінансових потоках фіскального трансмісійного механізму формування ресурсної бази фонду добробуту. Адаптовано акселератор сталого розвитку для використання під час прогнозування національного добробуту.

Опис

The thesis considers the formation of the financial architectonics designed to ensure the national well-being of Ukraine. This study combines the methodological approach ‘beyond GDP’ and a theory of financial transmission mechanisms. The theoretical approaches to defining the functional principles of financial architectonics, aimed at achieving well-being, are given further consideration. The term ‘well-being fund’ is introduced for scientific circulation as a relatively separate financial institution, which allows revealing the state and predicting the movement of financial flows that make up the well-being of the society. The reciprocal exchange is determined as a specific type of relationships during the performance of which the exchange of goods requires neither conditions of equivalence nor reverse transaction. This plays a symbolic role and embodies acts of establishing, strengthening and consolidating trust between the members of the society.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, добробут, інституційна архітектоніка, «поза межами ВВП», публічні фінанси, сталий розвиток, фінансова архітектоніка, ‘beyond GDP’, institutional architectonics, financial architectonics, public finances, sustainable development, well-being

Бібліографічний опис

Глущенко О. В. Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного добробуту. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки Ғ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018.