Образ керманича в п’єсі М. Куліша «Народний Малахій»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто засоби художнього втілення елементів соціальної (політичної) міфології як значущої складової ідеології на матеріалі трагікомедії М. Куліша «Народний Малахій». Відзначено концептуальну роль міфу керманича (Леніна) в аналізованій п’єсі, відповідно до якого головний персонаж моделює свій світ. У цьому творі представлено майже весь комплекс соціально-міфологічних мотивів, характерних для п’єс драматурга 1927–1932 х рр., наприклад, «бездомність», нова людина, провінціалізм, сакралізація політичного лідера, месіанізм пролетаріату тощо. В статье рассмотрены средства художественного воплощения элементов социальной (политической) мифологии как значимой составляющей идеологии на материале трагикомедии М. Кулиша «Народный Малахий». В анализируемой пьесе отмечена концептуальная роль мифа о вожде (Ленине), согласно которому главный персонаж моделирует свой мир. В этом произведении представлен практически весь комплекс социально-мифологических мотивов, характерных для пьес драматурга 1927–1932-х, например, «бездомность», новый человек, провинциализм, сакрализация политического лидера, мессианизм пролетариата и т. д. In article means of artistic realization of elements of social (political) mythology as significant making ideology on a material of M. Kulish’s tragicomedy «National Malachis» are considered. In the analyzed play the conceptual role of a myth about the leader (Lenin) according to whom the main character models the world is marked. In this work all complex of socially-mythological motives, characteristic for plays of the playwright of 1927–1932, for example, «the homelessness», the new person, provincialism, a sacralization of the political leader and messianism of proletariat and etc. is presented.

Опис

Кремінська Інна Миколаївна, к.філол.н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

мотив, соціальний (політичний) міф, художній простір, поетика

Бібліографічний опис

Кремінська І.М. Образ керманича в п’єсі М. Куліша «Народний Малахій» / І.М. Кремінська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 989. Сер.: Філологія. – Вип. 63. – С.67 – 72