Ціннісний аспект ставлення до грошей та особливості грошової задоволеності підприємців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано ціннісний аспект ставлення до грошей та особливості грошової задоволеності підприємців. Ці особливості виявляються на рівні потреб і ступеня їх задоволення, соціальних установках, переживаннях, пов’язаних з грошима. У підприємців нижче цінність грошей і вище рівень грошової задоволеності. У них раціональніше і усвідомлене відношення до грошей, в порівнянні з непідприємцями. Підприємці швидше навчаються новим правилам поведінки в економічній ситуації, частіше орієнтовані на об’єктивне і раціональне сприйняття ситуації, що склалася, і пошук вирішення проблеми. Ключові слова: підприємець, ставлення до грошей, грошова задоволеність. В статье проанализирован ценностный аспект отношения к деньгам и особенности денежной удовлетворенности предпринимателей. Эти особенности проявляются на уровне потребностей и степени их удовлетворения, социальных установках, переживаниях, связанных с деньгами. У предпринимателей ниже ценность денег и выше уровень денежной удовлетворенности. У них более рациональное отношение к деньгам по сравнению с непредпринимателями. Предприниматели быстрее учатся новым правилам поведения в экономической ситуации, чаще ориентированы на объективное и рациональное восприятие сложившейся ситуации и поиск решения проблемы. Ключевые слова: предприниматель, отношение к деньгам, денежная удовлетворенность. The article analysed the valued aspect of attitude towards money and feature of money satisfaction of businessmen. These features are shown up at the level of necessities and degree of their satisfaction, social options, experiencing, related to the money. For businessmen a value of money is below and a level of money satisfaction is higher. They have more rational attitude towards money as compared to those who are not businessmen. Businessmen study quickly new rules of behaviour in an economic situation, more frequent oriented to objective and rational perception of the situation and search of problem solving. Keywords: businessman, attitude towards money, money satisfaction.

Опис

Ключові слова

грошова задоволеність, підприємець, ставлення до грошей

Бібліографічний опис