Модернизація мьоллерівського поляриметру Зала А (TJNAF) для експерименту PREX

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто деякі аспекти реконструкції мьоллерівського поляриметра Зала А лабораторії ім. Т. Джеферсона. Наведено фізичну основу методу вимірювання нейтронного формфактора ядра 208Pb на базі досліджень порушення парності у пружному розсіянні поляризованих електронів. Розглянуто експериментальні можливості прецизійних вимірювань величини поляризації пучка електронів за допомогою існуючої в залі А апаратури, деякі деталі реконструкції обладнання та вдосконалення експериментальних процедур. Наведені результати розрахунків параметрів магнітооптичної системи для критично низької енергії первинного пучка електронів 850 МеВ, термодинамічних процесів взаємодії інтенсивного пучка електронів у 50 мікроампер з матеріалом мішені, впливу наявності сильного у 40000 Ерстед магнітного поля на траєкторії мьоллерівських електронів. Коротко описана оригінальна конструкція мішеного пристрою з магнетизацією феромагнітних фольг методом “грубої сили”. Some aspects of the Hall A Möller polarimeter reconstruction of the Möller Polarimeter at Jefferson Laboratory were observed. The physic basis of a measuring method of the neutron form factor of 208Pb nucleous from electro-weak asymmetry investigation at the elastic scattering of polarized electrons is presented. The experimental possibillities of the presize measurements of a electron beam polarization value by using Hall A equipment and some details of the equipment upgrade and experimental procedure improvement are shown. The calculation results of the magnet optic system parameters at the critical low primary electron beam energy 850 MeV, of the thermodynamic processes of the intense electron beam at 50 microamper interraction with the target material, of the influence of a strong magnetic field at 40000 Oersted presence on Möller electron trajectories are presented. The original construction of a target device with the “brute force” ferromagnetic foils magnetization is shortly written.

Опис

Ключові слова

мöller polarimeter, modernization, nucleous neutron form factor, parity violating, electro-weak asymmetry, elastic scattering, polarized electrons, мьоллерівський поляриметр, модернізація, нейтронний радіус ядра, ядро 208Pb, порушення парності, електро-слабка асиметрія, пружне розсіяння, поляризовані електрони

Бібліографічний опис

Липовський А.П. Модернизація мьоллерівського поляриметру Зала А (TJNAF) для експерименту PREX / А.П. Липовський, О.В. Гламаздін, В.Г. Горбенко, Р.І. Помацалюк // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 794. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 1(37). – С. 57-62.