Формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню актуальної проблеми покращення стану здоров’я старших підлітків за рахунок формування знань про здоровий спосіб життя та вдосконалення фізичної, психологічної та технічної підготовленості на заняттях пауерліфтингом. У дисертації встановлені рівні фізичної, функціональної, технічної та психологічної підготовленості старших підлітків. Розроблено трьохрівневу структурно-логічну і поетапну моделі формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять з пауерліфтингу у дитячо-юнацькій спортивній школі; виявлено параметри позитивних зрушень у показниках фізичної, технічної, психологічної підготовленості та функціонального стану старших підлітків. Визначено кількісні характеристики показників фізичної, технічної, психологічної підготовленості та функціонального стану старших підлітків, які дозволяють контролювати процес занять з пауерліфтингу на кожному році навчання. Обґрунтовано навчальну програму занять з пауерліфтингу «Штанга» для старших підлітків першого року навчання. Розроблено та впроваджено методику формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом. Доповнено дані про особливості впливу систематичних занять фізичною культурою на системи організму старших підлітків.Обґрунтована методика формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом дозволяє підвищити ефективність процесу підготовки за допомогою спеціальних комплексів фізичних вправ, що направлені на збереження їхнього здоров’я. Використання в період навчання спеціальних додаткових фізичних вправ у співвідношенні 60 % специфічних до 40 % неспецифічних навантажень призвело до запобігання травматизму на заняттях і змаганнях, виховання вольових якостейстарших підлітків.

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences:Specialty 13.00.02 – Theory and Methodology of Education (Physical Education, Fundamentals of Health).– V. N. Karazin Kharkіv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkіv, 2019. The dissertation is devoted to solving the actual problem of improving the health of older teenagers through the formation of knowledge about a healthy lifestyle and improving physical fitness at the powerlifting trainings. Levels of physical, functional, technical and psychological readiness of older adolescents are determined in the research.The research revealed the parameters of positive changes in indicators of physical, technical and psychological preparedness and functional state of older teenagers under the influence of powerlifting classes.The quantitative characteristics of indicators of physical, technical and psychological preparedness and functional state of senior teenagers are determined, which gives opportunity to control the process of powerlifting exercising at each of two years of studying.The training program for powerlifting classes “The bar” for the senior teenagers of the first year of study at the children’s and youth sport school is substantiated.The method of formation of a healthy lifestyle of senior teenagers in the process of powerlifting trainings is developed and implemented.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, заклади освіти, здоровий спосіб життя, пауерліфтинг, психологічна підготовка, старші підлітки, фізична підготовка, educational institutions, healthy lifestyle, powerlifting, psychological training, older teens, physical training, здоровый образ жизни, пауэрлифтинг, психологическая подготовка, старшие подростки, учебные заведения, физическая подготовка

Бібліографічний опис

Житницький А.О. Формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018.