Мотивні домінанти в прозі В. Дрозда 1970–1980-х років

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Українська література другої половини ХХ століття представлена іменами визначних митців, з-поміж яких необхідно назвати В. Дрозда (1939–2003). У дисертаційній роботі розглянуто праці, присвячені художній спадщині письменника, виділено основні аспекти поетики творів, на які звертали увагу науковці: ідейно-тематичний зміст, образна система, засоби комічного, міфо- й кінопоетика, автобіографізм, психологізм, інтертекстуальні зв’язки тощо. Виявлено, що попри активність вивчення спадщини епіка радянськими дослідниками (П. Антоненко, В. Брюгген, В. Брюховецький, Дж. Грабович, М. Жулинський, М. Кодак, С. Крижанівський, П. Майдаченко, М. Наєнко, П. Осадчук, Л. Санов, О. Світлицький, Г. Сивокінь, В. Фащенко, Н. Чорна та інші) та сучасними (С. Андрусів, О. Брайко, А. Гурбанська, Н. Дашко, О. Карпенко, О. Когут, О. Колодяжна, І. Кропивко, Н. Манюх, О. Муслієнко, О. Січкар, Л. Тарнашинська, Р. Ткаченко, А. Харченко, Л. Яшина та інші), на сьогодні відчувається потреба в поглибленому аналізі певних аспектів його творчості, зокрема мотивних домінант, які є важливими маркерами концепцій художніх текстів та індивідуального стилю автора.
Ukrainian literature of the second half of the twentieth century is represented by the names of prominent artists, among which it is necessary to name V. Drozd (1939–2003). The thesis reveals the papers devoted to the writer's artistic heritage. It highlights the main aspects of the poetics of works that scientists paid attention to: ideological and thematic content, image system, means of comic, mythological, and cinematic poetics, autobiography, psychologism, intertextual connections, etc. It was found that despite the active study of the heritage of the epic by Soviet researchers (P. Antonenko, V. Briuhhen, V. Bryukhovetsky, J. Hrabovych, M. Zhulynsky, M. Kodak, S. Kryzhanivskyi, P. Maidachenko, M. Naienko, P. Osadchuk, L. Sanov, O. Svitlytsky, H. Syvokin, V. Fashchenko, N. Chorna, and others) and modern (S. Andrusiv, O. Braiko, A. Hurbanska, N. Dashko, O. Karpenko, O. Kohut, O. Kolodyazhna, I. Kropyvko, N. Manyukh, O. Muslienko, O. Sichkar, L. Tarnashynska, R. Tkachenko, A. Kharchenko, L. Yashina and others), today there is a need for an in-depth analysis of certain aspects of his work, in particular motif dominants, which are essential markers of the concepts of literary texts and the author's style.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, літературознавство, мотив, домінанта, шістдесятництво, В. Дрозд, рецепція, поетика, соцреалізм, химерна проза, роман, міф, ірраціональна модель світу, архетип, образ-символ, психологізм, literary studies, motif, dominant, writers of the ’60s, V. Drozd, reception, poetics, social realism, chimerical prose, novel, myth, irrational model of the world, archetype, image-symbo, psychologism

Бібліографічний опис

Гладкова, Марина Валеріївна. Мотивні домінанти в прозі В. Дрозда 1970–1980-х років : дис. … д-ра фiлософiї : 035 – Філологія (Галузь знань 03 – Гуманітарні науки) / М.В. Гладкова. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 246 с.

Зібрання