Інформативні можливості та базові терміни сучасної тафології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Питання тафології — розділу некрології, який досліджує сферу діяльності людини, пов’язаної з похованням померлих членів соціуму, завжди актуальні для сучасної археологічної та історичної науки. При вивченні проблем поховальної обрядовості досліднику необхідно розібратися в її структурі, мати можливість оперувати чіткою понятійно-термінологічної системою, правильно обирати відповідні методики для адекватної реконструкції окремо взятої поховальної практики. Дана робота є спробою визначити відповідну структуру «науки про поховання» і розібратися з термінами, які можуть використовуватися в сучасній науці. Подальший розвиток термінологічного апарату дозволить поглибити науково-методичні аспекти вивчення поховального обряду як унікального процесу. Вопрос тафологии — раздела некрологии, исследующего сферу деятельности человека, связанной с захоронением умерших членов социума, всегда актуальны для современной археологической и исторической науки. При изучении проблем погребальной обрядности исследователю необходимо разобраться в ее структуре, иметь возможность оперировать четкой понятийно-терминологической системой, правильно выбрать соответствующие методики для адекватной реконструкции отдельно взятой погребальной практики. Данная работа является попыткой определить соответствующую структуру «науки о захоронении» и разобраться с терминами, которые могут использоваться в современной науке. Дальнейшее развитие терминологического аппарата позволит углубить научно-методические аспекты изучения погребального обряда как уникального процесса. Questions of taphology — necrology section examining the scope of human activities related to the burial of deceased members of society are always relevant to modern archaeological and historical science. In the studies of problems funeral rites researcher needs to understand its structure, to be able to operate with a clear conceptual and terminological system, to choose the appropriate methods for adequate reconstruction of a single burial practices. This work is an attempt to determine the appropriate structure «science of burial» and understand the terms that can be used in modern science. Further development of terminological apparatus will deepen scientific and methodological aspects of the study of the funeral rite as a unique process.

Опис

Ключові слова

тафологія, поховальні традиції, обряд, смерть, світогляд, тафология, погребальные традиции, обряд, смерть, мировоззрение, taphology, burial traditions, rituals, death, world outlook

Бібліографічний опис

Івакін В. Г. Інформативні можливості та базові терміни сучасної тафології // Древности 2014-2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 13. – Харьков: ООО «НТМТ», 2015. – С. 201-211.