Студентський абсентеїзм в інформаційному суспільстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційна робота присвячена соціологічній концептуалізації сутності абсентеїзму та визначенню причин студентського абсентеїзму в інформаційному суспільстві. Актуальність теми зумовлена новими соціальними потребами і запитами, які викликані процесами діджиталізації в інформаційному суспільстві, а також соціально-політичними кризами українського суспільства, що, зокрема, стосується інтеграції молоді до соціуму та політичній соціалізації, що відтворюється через практики політичної та громадянської діяльності в таких умовах. Для студентської молоді характерним є високий рівень абсентеїзму, політична пасивність та політичний інфантилізм, що потребує реагування з метою нівелювання загроз, ігнорування яких матиме негативні наслідки для функціонування суспільства, призводитиме до деформації функціонування демократичних інститутів і хиткості легітимності влади, консервативності політики та зниження представленості інтересів молоді.
Thesis is devoted to the sociological conceptualization of the essence of absenteeism and the determination of the causes of student absenteeism in the information society. The urgency of the topic is determined by new social needs and requests, which are caused by the processes of digitization in the information society, as well as socio-political crises of Ukrainian society, which, in particular, concerns the integration of youth into society and political socialization, which is reproduced through the practices of political and civic activity in such conditions. Student youth is characterized by a high level of absenteeism, political passivity and political infantilism, which requires a response in order to eliminate threats, ignoring which will have negative consequences for the functioning of society, leads to the deformation of the functioning of democratic institutions and the shakiness of the legitimacy of the government, the conservatism of politics and the reduction of the representation of the interests of young people.

Опис

Кваліфікаційна наукова праця

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, абсентеїзм, студенти, молодь, політична участь, політична культура, громадянська активність, соціальна згуртованість, інформаційне суспільство, освіта, вища освіта, вища школа України, політичні рішення, прийняття рішень, інформаційно-комунікативні технології, громадська думка, absenteeism, students, youth, political participation, political culture, civic activism, social cohesion, information society, education, higher education, high school of Ukraine, political decisions, decision-making, information and communication technologieіs, public opinion

Бібліографічний опис

Крижанівська, Вікторія Ігорівна. Студентський абсентеїзм в інформаційному суспільстві : дис. … д-ра філософії : 054 – Соціологія (Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) / В.І. Крижанівська. - Харків: Харківський нац. університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 238 с.

Зібрання