Ідеографічна класифікація галузевої лексики як параметр структури електронного словника (на прикладі гідротурбінної термінології)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається ідеографічна класифікація як один із способів репрезентації вузькоспеціальної лексики в електронному словнику гідротурбінної термінології, пропонуються конкретні прийоми реалізації класифікації при створенні словарної статі, обґрунтовується актуальність лексикографічного методу в прагматичному аспекті, а саме в подоланні труднощів, обумовлених складністю структури гідротурбінної термінологічної системи. The present article is devoted to ideographic classification as a way of representing special-purpose terminology in multilingual electronic dictionary on hydraulic turbines, particular examples of performing this classification are proposed, the topicality of ideographic classification is justified in pragmatic aspect, namely in overcoming the difficulties connected with the complicated structure of hydraulic turbine term system.

Опис

Купріянов Євген Валерійович, здобувач кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

ідеографічна класифікація, тезаурус, електронний словник, словникова стаття, мікрополе, термінологічна група

Бібліографічний опис

Купріянов Є.В. Ідеографічна класифікація галузевої лексики як параметр структури електронного словника (на прикладі гідротурбінної термінології) / Є.В. Купріянов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 323 – 326