Формування, діагностика та управління випромінюванням сфокусованих лазерних пучків терагерцового діапазону

Анотація

The thesis is devoted to theoretical and experimental studies of the physical laws of the formation, focusing of wave laser beams of continuous terahertz radiation with inhomogeneous spatial polarization and control of the radiation of focused laser beams. To solve these problems, the methods of modern radio physics, computational electrodynamics and mathematical physics were used.

Опис

Дисертаційну роботу присвячено теоретичним та експериментальним дослідженням фізичних закономірностей формування, фокусування хвильових лазерних пучків безперервного випромінювання терагерцового діапазону з неоднорідною просторовою поляризацією та управління випромінюванням сфокусованих лазерних пучків. Для розв’язання цих задач були використанні методи сучасної радіофізики, обчислювальної електродинаміки і математичної фізики.

Ключові слова

терагерцовий діапазон, хвилевідний лазер, безперервне випромінювання, формування пучка, неоднорідне дзеркало, неоднорідна поляризація, діелектричний резонатор, металевий резонатор, фокусування, мода, управління випромінюванням, terahertz range, waveguide laser, continuous radiation, beam formation, inhomogeneous mirror, inhomogeneous polarization, dielectric resonator, metal resonator, focusing, mode, radiation control

Бібліографічний опис

Дубінін, Микола Миколайович. Формування, діагностика та управління випромінюванням сфокусованих лазерних пучків терагерцового діапазону. : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали (10–Природничі науки). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 191 с.

Зібрання