Взаємовідносини німецьких колоністів та українського населення (кінець ХVІІІ – 20-ті роки ХХ століття)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Робота присвячена питанню взаємовідносин німецького та українського етносів. Головною гіпотезою дослідження є економічна доцільність, яка спонукала українців та німців до економічного, культурного та соціального спілкування. Хронологічно межі дослідження охоплюють кінець ХVІІІ – 20-ті роки ХХ століття. Нижня межа відповідає часу створення перших колоній на території України, верхня – приходом до влади більшовиків, що призвело до соціально-економічних утисків німецької меншини та міграції значної кількості німецьких колоністів за кордон у 20-х роках ХХ століття. Територіально межі дослідження охоплюють територію сучасної України.

Опис

The work is devoted to the relations between German and Ukrainian ethnic groups. The main hypothesis of the study is economic feasibility, which prompted Ukrainians and Germans to engage in economic, cultural and social dialogue. The chronological framework of the study covers the period from the end of the 18th century till the 1920s. The lower boundary corresponds to the time of the creation of the first colonies in Ukraine; the upper boundary corresponds to the coming to Bolshevik power, which led to the social and economic harassment of the German minority and the migration of a significant number of German colonists abroad in the early 20th century. The territorial framework of the research covers the territory of modern Ukraine.

Ключові слова

німці, колоністи, меноніти, лютерани, взаємовідносини, мультикультурність, Південь України, економіка, промисловість, сільське господарство, освіта, протестантизм, самобутність, Germans, colonists, Mennonites, Lutherans, interrelations, multiculturalism, South of Ukraine, economy, industry, agriculture, education, Protestantism, identity

Бібліографічний опис

Швайка І. О. Взаємовідносини німецьких колоністів та українського населення (кінець ХVІІІ – 20-ті роки ХХ століття). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2017.