Вплив медіа на виникнення та функціонування молодіжних субкультур (на прикладі растафаріанства)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Мас-медіа відіграють вирішальну роль у пропаганді субкультурних цінностей серед української молоді. Растафаріанство стало всесвітнім культурним явищем завдяки англійській мові, що панувала на Ямайці (британській колонії), оригінальній музиці (аналогу масової комунікації в негритянському середовищі) та екзотичній атрибутиці адептів (куріння конопель, зачіска, одяг). Молоді растамани в сучасній Україні – це люди, які через посередництво медіа (музичні записи, кіно, сайти, книжки) переймають «полегшений», маскультурний варіант цього руху. Масс-медиа играют решающую роль в пропаганде субкультурных ценностей среди украинской молодежи. Растафарианство стало всемирным культурным явлением благодаря английскому языку, царившему на Ямайке (британской колонии), оригинальной музыке – аналогу массовой коммуникации в негритянской среде – и экзотической атрибутике адептов (курение конопли, прическа, одежда). Молодые растаманы в современной Украине – это люди, которые через посредство медиа (музыка, кино, сайты, книги) перенимают «облегченный», масскультурный вариант этого движения. The article argues that the media play a crucial role in promoting subcultural values among Ukrainian youth. Rasta became a global cultural phenomenon thanks to the English language that prevailed in Jamaica (a British colony), original music – the analogue of mass communication in Black communities, and exotic attributes of its adepts (marijuana smoking, hair, clothing). Through the media (music, movies, websites, books) young Ukrainians adopt “light”, mass cultural version of this movement.

Опис

Ковальова Світлана Анатоліївна – студентка відділення журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

медіа, ЗМІ, субкультура, растафаріанство, media, subculture, Rastafari

Бібліографічний опис

Ковальова С.А. Вплив медіа на виникнення та функціонування молодіжних субкультур (на прикладі растафаріанства) / Світлана Анатоліївна Ковальова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 968. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 3. – С. 121 – 124