Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях : міжнародна науково-технічна конференція (8 ; 2022 ; Харків) : збірник наукових праць

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях» (КМНТ-2022) відбулася на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 23-25 листопада 2022 року. Співорганізаторами цього наукового заходу виступили: ННЦ Харківський фізико-технічний інститут, MAX PLANCK INSTITUTE OF MICROSTRUCTURE PHYSICS, Київський національний університет імені Тараса ШЕВЧЕНКА, INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY (Warsaw, Poland), Рівненський державний гуманітарний університет, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського (ХАРКІВ), ЗАТ « Інститут інформаційних технологій » (Харків), Херсонський національний технічний університет, TEAM INTERNATIONAL SERVICES, INC. (Lake Mary, USA). Конференція проходила в онлайн режимі за наступними основними напрямками роботи: 1. Математичне моделювання технологічних процесів та приладів. 2. Моделювання інформаційних процесів у складних і розподілених системах. 3. Системи автоматизованого збору та когнітивного представлення наукових даних. 4. Моделювання фізичних процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях. 5. Безпека інформаційних систем і технологій. 6. Моделі процесів розробки та оцінки якості програмного забезпечення. Також було організовано загальну об’єднану секцію за всіма науковими напрямами конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, на якій молоді науковці мали змогу додатково доповісти результати своїх робіт. Метою цієї конференції було представлення та обговорення нових, оригінальних результатів досліджень українських та закордонних вчених у галузі математичного моделювання та обчислювальних методів, інформаційних технологій та захисту інформації. Крім того, конференція мала на меті організувати співпрацю науковців та студентів України та наших закордонних колег задля розвитку науки та освіти в Україні.
The VIII International Scientific and Technical Conference "Computer modelling in high tech" (CMHT-2022) was held at V. N. Karazin Kharkiv National University on 23-25 November 2022. The co-organisers of this scientific event were: NSC Kharkiv Institute of Physics and Technology, MAX PLANCK INSTITUTE FOR MICROSTRUCTURE PHYSICS, Taras Shevchenko National University of Kyiv, INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY (Warsaw, Poland), Rivne State University of Humanities, National Aerospace University named after M.E. Zhukovsky (Kharkiv), CJSC "Institute of Information Technologies" (Kharkiv), Kherson National Technical University, TEAM INTERNATIONAL SERVICES, INC. (Lake Mary, USA). The conference was held online, the main themes being: 1. Mathematical modelling of technological processes and devices. 2. Modelling of information processes in complex and distributed systems. 3. Systems of the computer-aided acquisition and cognitive representation of the scientific data. 4. Modelling of physical processes in radiation, plasma and other modern technologies. 5. Security of information systems and technologies. 6. Models of software development and quality assessment. The joint section on all covered themes was organized for students, postgraduates and young scientists, where young scientists presented the results of their work. The purpose of this conference was to present and discuss results of new, original research of Ukrainian and foreign scientists in the field of mathematical modelling and computational methods, information technology and information security. In addition, the aim of conference was organizing the cooperation between Ukrainian scientists and students and our foreign colleagues to promote development of science and education in Ukraine.

Опис

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів вишів. Робочі мови конференції: українська, англійська.

Ключові слова

Research Subject Categories::TECHNOLOGY, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, метод усереднення Крилова-Боголюбова, резонанс Вавілова-Черенкова, ефект самозахоплення, світловідбиваюча поверхня, скляні кульки, імітаційна модель, спеклометрія, метод k-середніх, інтелектуальний аналіз даних, кластеризація, коефіцієнт компактності, внутрішньокласова відстань, відстань Махаланобіса, дивергенція Кульбака-Лейблера, HTTP-запит, HTTP-протокол, TCP/IP, REST API, максимальна одиниця передачі, ДСТУ 8961:2019 "Скеля", CRYSTALS-Kyber, FrodoKEM, аргументи безпеки, штучний інтелект, Python, машинне навчання, обробка даних, кластеризація, спектрограма, біометрія, мінуції, нечіткий екстрактор, алгоритм, код, комп’ютерні мережі, трафік комп’ютерних мереж, прогнозування, градієнтний бустінг, машинне навчання, регресія, статистичні методи, кодовий поділ каналів, ортогональні функції, псевдовипадкові послідовності, фрактальні моделі, автокореляційна функція кодів Баркера, Krylov-Bogolyubov averaging method, Vavilov-Cherenkov resonance, self-trapping effect, retroreflective surface, glass beads, simulation model, specklometry, fuzzy c-means, data mining, clustering, compactness rate, intraclass distance, Mahalanobis distance, Kullback-Leibler divergence, HTTP Request, HTTP Protocol, TCP/IP, REST API, Maximum Transmission Unit, DSTU 8961:2019 "Skelya", CRYSTALS-Kyber, FrodoKEM, security arguments, artificial intelligence, Python, machine learning, data processing, clusterization, spectrogram, biometry, minutiae, imprecise extractor, algorithm, code, computer networks, network traffic, forecasting, gradient boosting, machine learning, regression, statistical methods, code division of channels, orthogonal functions, pseudorandom sequences, fractal models, autocorrelation function of Barker codes

Бібліографічний опис

Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях : міжнародна науково-технічна конференція (8 ; 2022 ; Харків) : збірник наукових праць / Редкол.: М.О. Азаренков, В.А. Ванін, І.Д. Горбенко та інш. – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2022. – 218 с.