Особливості психологічного компонента в системі багаторічної підготовки зі стрільби з лука в різних країнах (огляд)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Мета: аналіз та оцінка компонента психологічної підготовки в системі багаторічної підготовки зі стрільби із лука в різних країнах на сучасному етапі розвитку спорту. Матеріали та методи: теоретичний огляд наукових та навчально-методичних джерел, їх систематизація, порівняння та узагальнення результатів. Через пошукові системи Web of Science, Scopus, Google Scholar та Google був проведений пошук наукових та навчально-методичних публікацій за запитом «стрільба з лука» та «психологічна підготовка» різними мовами: українська, англійська, корейська, італійська, російська, німецька, французька. Було знайдено 90 джерел, з яких 65 релевантних предмету дослідження. Результати: лише у стрільбі з лука психологічна підготовка не виділена в окремий вид багаторічної підготовки для складнокоординаційних видів спорту в Україні. В усіх країнах, які були призерами останніх Олімпійських ігор, психологічна підготовка систематично впроваджена у спортивну підготовку лучників. Україна, де психологічна підготовка у стрільбі з лука майже не впроваджена, востаннє була призером Олімпійських ігор у 2008 році. Стрільба з луку є видом спорту, що суттєво відрізняється від інших монотонією, тонкою, повільною та невеликою за силою руховою активністю, а також протиріччям у керуванні фізіологічними резервами, зокрема енергією, яка повинна бути мобілізована без суттєвого підвищення пульсу та потовиділення. Лучники зустрічаються зі специфічними психологічними проблемами, зокрема «таргет-панікою». До ключових психологічних якостей, які є затребуваними в стрільбі з лука, належать комплекс «4В» – Витримка, Виклик, Відданість та Впевненість, а також володіння копінг-стратегіями подолання аверсивних станів у спорті. Також важливий розвиток різноманітних видів уваги. Психологічна допомога спортсмену-лучнику повинна включати перевірені методики тренування навичок когнітивного та емоційного контролю. Висновки: Розробка компоненту психологічної підготовки може сприяти підвищенню результатів збірних команд України зі стрільби з лука, причому важливо включення його у тренувальний план спортивної підготовки на всіх етапах багаторічної підготовки спортсмена.

Опис

The objective is analysis and evaluation of the psychological training component in the long-term archery training system in different countries at the present sport development stage. Materials and methods. Theoretical review of scientific and educational sources, their systematization, comparison, and results generalization were done. Through the search engines Web of Science, Scopus, Google Scholar and Google, scientific and educational publications were searched for "archery" and "psychological training" in different languages: Ukrainian, English, Korean, Italian, Russian, German, French. 90 sources were found, of which 65 were relevant to the subject. Results. Only in archery psychological training is not allocated to a separate type of long-term training for complex coordination sports in Ukraine. In all countries that were winners of the last Olympic Games, psychological training has been systematically introduced into the sport training of archers. Ukraine, where psychological training is almost not implemented, was the last to win ones in 2008. Archery is a sport that differs significantly from others in monotony, subtle, slow, and low motor activity, as well as contradictions in physiological reserves management, including energy, which must be mobilized without a significant increase in heart rate and sweating. Archers face specific psychological problems, namely, "target panic". The key psychological qualities that are in demand in archery involve "4C" complex – Control, Challenge, Commitment and Confidence, and mastery of coping strategies to overcome aversive states in sports. Also important is the development of various attention types. Psychological assistance to an archer should include proven methods of cognitive and emotional control skills training. Conclusions. The development of psychological training component can help to improve results of Ukrainian national archery teams, and it is important to include it in the sport’s training plan at all stages of athlete’s long-term training.

Ключові слова

стрільба з лука, психологічна підготовка, етапи багаторічної підготовки, спортсмени, психологічні інтервенції

Бібліографічний опис

Луценко, Олена Львівна. Особливості психологічного компонента в системі багаторічної підготовки зі стрільби з лука в різних країнах (огляд) / О.Л. Луценко, В.О. Галазюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Психологія», вип. 71. - 2021. - С. 65-80. - https://doi.org/10.26565/2225-7756-2021-71-08