Еще одна башня-цистерна генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Нотатки присвячено новітнім розкопкам генуезької фортеці Чембало (XIV—XV ст.), які відбувалися на території міста св. Миколая. За результатами розкопок башти № 5 у 2013 р. було виявлено ще одну цистерну для зберігання води, яка була частиною складної системи водопостачання фортеці й міста Чебмало. З’ясовано, що цистерну було збудовано після кардинальної перебудови башти у третій чверті XV ст. На відміну від інших фортечних цистерн, водосховище башти № 5 було побудовано з цегли. Розкопками цистерни башти № 5 було виявлено унікальний комплекс арбалетних стріл та залізних пластин захисних обладунків. Заметки посвящены новейшим раскопкам генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.) на территории города св. Николая. По результатам раскопок башни № 5 в 2013 г. обнаружена еще одна цистерна для хранения воды, которая была частью сложной системы водоснабжения крепости и города Чембало. Установлено, что цистерна была сооружена после кардинальной перестройки башни в третьей четверти XV в. В отличие от других крепостных цистерн, стены водохранилища башни № 5 возведены из кирпича. Раскопки цистерны башни № 5 обнаружили уникальный комплекс арбалетных стрел и железных пластин защитных доспехов. The article is devoted to the newest excavations of Genoese Fortress Cembalo (XIV—XV cent.) that took place on the territory of St. Nicolas city. In the result of the excavations of the tower № 5 in 2013 one more cistern for keeping water was discovered. It was a part of a complex water-supply system of the fortress and the city of Cembalo. It was found out that the cistern was build after the pivotal rebuilding of the tower in the third quarter of XV century. Unlike the other fortress cistern the water reservoir of the tower № 5 was made of bricks. With the help of the excavations of the tower № 5 a unique set of arbalest arrows and iron lamellas of the protective armour were revealed.

Опис

Ключові слова

Генуезька Газарія, Чембало, фортечні споруди, башта № 5, цистерна, Генуэзская Газария, Чембало, крепостные сооружения, башня № 5, водосборная цистерна, Genoese of Gazzary, Cembalo, fortress buildings, tower № 5, water cistern

Бібліографічний опис

Дьячков С. В. Еще одна башня-цистерна генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.) // Древности 2014-2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 13. – Харьков: ООО «НТМТ», 2015. – С. 350-356.