Термінологія дипломатичного права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

У магістерській роботі здійснено дослідження термінології дипломатичного права. Розглянуто особливості структури дипломатичних термінів, які використовуються у міжнародних документах, договорах. Описано роль дипломатичної термінології в міжнародних відносинах. Розкрито сутність поняття про термін та його ознаки. Проаналізовано системні відношення у термінології дипломатичного права. Виокремлено тематичні групи термінів в галузі дипломатії. Розглянуто склад термінології дипломатичного права за походженням. З’ясовано особливість семантики термінів дипломатичного права та розібрано структурні типи термінів. Розглянуто термінотворення, як основні способи формування лексики дипломатичного права, також досліджено гіперо-гіпонімічні зв’язки. Розглянуто синонімічні, антонімічні та інші зв’язки у термінології в галузі дипломатії. Проаналізовано родо-видові відношення у термінології дипломатичного права.
In the master's thesis, a study of the terminology of diplomatic law was carried out. Features of the structure of diplomatic terms used in international documents and treaties are considered. The role of diplomatic terminology in international relations is described. The essence of the concept of the term and its features are revealed. System relations in the terminology of diplomatic law are analyzed. Thematic groups of terms in the field of diplomacy are singled out. The composition of the terminology of diplomatic law by origin is considered. The peculiarity of the semantics of the terms of diplomatic law is clarified and the structural types of the terms are analyzed. Terminology was considered as the main methods of forming the vocabulary of diplomatic law and hypero-hyponymic connections were also investigated. Synonymous, antonymous and other connections in terminology in the field of diplomacy are considered. Genus-species relations in the terminology of diplomatic law are analyzed.

Опис

Кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література», Топтунової Дар’ї Юріївни. Науковий керівник: Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, дипломатичне право, міжнародне право, дипломатична термінологія, дипломатія, терміносистема, diplomatic law, international law, diplomatic terminology, diplomacy, term system

Бібліографічний опис

Топтунова, Дар’я Юріївна. Термінологія дипломатичного права : кКваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / Д.Ю. Туптунова ; Науковий керівник М.І. Філон. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 47 с.