Монетно-вещевые клады на территории черняховской культуры

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мизгін К. В. Монетно-речові скарби на території черняхівської культури Стаття присвячена комплексному аналізу монетно-речових скарбів, виявлених на території черняхівської культури. На сьогоднішній день відомо про 14 подібних скарбів, проте інформацію тільки з 10 комплексів можна вважати достовірною. За характером і функціями речей скарби поділяються на чотири типи: скарби, що містять прикраси (тип 1), побутові (тип 2), ексклюзивні речі (тип 3) або срібний брухт (тип 4). Аналіз хронології монетно-речових скарбів показує, що датування монет і речей у них не перетинаються. Різнорідність речового складу скарбів свідчить про їх переважно депозитарні функції. K. Myzgin. coin-things Hoards on the Territory of chernyakhov culture The article is devoted to the complex analysis of coin-things hoards found out on the territory of Chernyakhov culture. For today it is known about 14 similar hoards, however the information only about 10 complexes is authentic. By character and functions of things the hoards divide into four types: the hoards containing ornaments (type 1), household (type 2), exclusive things (type 3) or a silver breakage (type 4). The analysis of chronology of cointhings hoards shows that dating of coins and things inside these hoards aren’t crossed. Heterogeneity of ware structure of the hoards testifies about their mainly depository functions.

Опис

Ключові слова

монетно-речові скарби, римські монети, черняхівська культура, coin-things hoards, roman coins, Chernyakhov culture

Бібліографічний опис

Мызгин К. В. Монетно-вещевые клады на территории черняховской культуры // Древности 2011. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 10 - Харьков: ООО «НТМТ», 2011. - C. 130-138.