Повсякденне життя візантійського Херсонеса-Херсона (IV–X ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У дисертації досліджується повсякденне життя мешканців візантійського Херсонеса–Херсона IV–X ст. у контексті критеріїв якості міського життя у Візантії. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше на рівні дисертаційної роботи здійснена розробка актуальної наукової проблеми, яка досі не була предметом окремого дослідження в історичній науці. Оцінено благоустрій ранньосередньовічного Херсонеса–Херсона у контексті візантійських стандартів міського життя VI–X ст. і кліматичних змін доби раннього середньовіччя у регіоні Північного Причорномор’я. Встановлено що Херсонес–Херсон ранньосередньовічної доби, був залучений до адаптивніх процесів, викликаних суттевими кліматичними змінами у Середземномор’ї. Вони супроводжувалося різного роду катаклізмами, перш за все, землетрусами, похолоданням та підвищенням вологості атмосфери. У Херсонесі це призвело до повсюдної будівельної активності на території городища у VI–VII ст., яка торкнулася не лише фортечних мурів та громадських споруд, але й житлових будинків. Визначено, що основним критерієм добробуту у візантійській урбаністичній традиції до VI ст. стає безпека. Важливого значення надавали облаштуванню церков, адміністративних установ, лазень, лікарень та афедронів. Бажаною, до VI ст., вважалася наявність у місті театру. Невід’ємною рисою візантійського містобудування був традиціоналізм, виявлений у бажанні зберегти зовнішній вигляд житлових і громадських будівель з часів античності.

Опис

The thesis is on the subject of daily life of Chersonesos-Cherson citizens in the byzantine period (4th-10th centuries) in the context of urban life quality in Byzantium. Scientific novelty of the thesis results consists in the fact that the actual scientific issue that had not been a subject of particular interest yet was developed here at the scale of scientific dissertation for the first time, namely: 8 The improvement of early-middle-ages Chersonesos-Cherson in the context of byzantine standards of urban life of the 6th‒10th centuries and climatic zones of North Black Sea coastal region in the Early Middle Ages was estimated. It was determined that Chersonesos-Cherson of the Early Middle Ages was involved in adaptation processes caused by the dramatic climate changes in the Black Sea region. Different natural disasters such as earthquakes, cooling and increasing of humidity followed the climate changes. That caused more active construction development on the territory of the archaeological site in 6th‒10th centuries which concerned residential houses as well as fortress walls and municipal buildings. It was found out that the main criteria of well-being in the byzantine urban life in the 6th c. was safety. Improvement of churches, administrative buildings, baths, hospitals and toilets was of a great importance. Before the 6th century it was desired to have a theatre in the city, too. One of the essential parts of byzantine urban planning was traditionalism which was expressed in the desire to preserve the appearance of residential and public buildings from the Antique times.

Ключові слова

Херсонес-Херсон, Візантія, повсякденне життя, побут, міська культура, кліматичні зміни, житловий будинок, херсонеський театр, лазні, медицина, етнічний склад, раціон харчування, одяг херсонітів, Chersonesos-Cherson, Byzantium, daily life, urban culture, climatic changes, residential house, Chersonesus theatre, bathhouses, medical care, ethnic structure, diet, outfit of Cherson citizens

Бібліографічний опис

Пархоменко М.В. «Повсякденне життя візанійського Херсонеса-Херсона (IV–X ст.)» : Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018.