Шаховий лінгвокультурний субкод у сучасному медіатексті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті на матеріалі сучасних медіатекстів розглянуто особливості функціонування в них шахового лінгвокультурного субкоду, що є складником загального лінгвокультурного коду гри та реалізується в тексті засобами концептуальної метафори. Проаналізовано смислову структуру субкоду, способи метафоризації, основні моделі перенесень, визначено прагматичне та аксіологічне навантаження метафор, їхню роль у формуванні змісту текстів. В статье на материале современных медиатекстов рассматриваются особенности функционирования в них шахматного лингвокультурного субкода, который является составляющей общего лингвокультурного кода игры и реализуется в тексте средствами концептуальной метафоры. Анализируется смысловая структура субкода, способы метафоризации, основные модели перенесений, определяется прагматическая и аксиологическая нагрузка метафор, их роль в формировании содержания текстов. In the article the peculiarities of chess lingual cultural code which is the component of game lingual cultural code and realizes in the texts by means of conceptual metaphor are discovered on the basis of modern media texts. The meaning structure of subcode, the kinds of metaphorization, the main models of transferring are analyzed, pragmatic and evaluative meaning of metaphors, its role in the formation of texts’ content is specified.

Опис

Пустовалова Віра Іванівна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

lingual cultural subcode, media text, conceptual metaphor, scenario, evaluation, лінгвокультурний субкод, медіатекст, концептуальна метафора, сценарій, оцінка

Бібліографічний опис

Пустовалова В.І. Шаховий лінгвокультурний субкод у сучасному медіатексті / В.І. Пустовалова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 80–85.