Мотив покликання як фатуму у драматичній поемі В. Барки «Кавказ»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено аналізу мотиву покликання у драматичній поемі В. Барки «Кавказ». Автор простежив позицію письменника щодо боротьби особистісного та суспільного начала в житті людини як філософського аспекту боротьби Добра і Зла. Розглянуто участь покликання у формуванні долі головних героїв поеми: невиконання покликання призводить до незадоволеності життям і нещастя. І навпаки, виконання місії робить людину істинно щасливою. This article is devoted to analysis a motif of calling in the dramatic poem «The Caucasus» by V. Barka. The author traced a position of the writer with regard to the struggle of the personal and social principles. These are like a one of the philosophic aspects of struggle of the Good and the Evil. A calling’s influence on the destiny of central heroes of «Тhe Caucasus» is considered. A human is really happy if his calling is’nt vain and mission is realized.

Опис

Хащина Марія Сергіївна, аспірант кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Барка В., «Кавказ», драматична поема, мотив, покликання, доля, священик, Barka V., «Тhe Caucasus», dramatic poem, motif, calling, destiny, mission, priest

Бібліографічний опис

Хащина М.С. Мотив покликання як фатуму у драматичній поемі В. Барки «Кавказ» / Хащина М.С. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 279–285.