Етимологічно-мотиваційний аспект вивчення дитячого мовлення на говірковому матеріалі Центральної Слобожанщини (Харківщини)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена розгляду етимологічно-мотиваційних особливостей дитячого мовлення Центральної Слобожанщини (Харківщини). Аналізуються лексеми цієї специфічної комунікативної системи: з'ясовується природа (походження) перших дитячих слів, засвідчених у мовленні дітей досліджуваного континууму, визначаються мотиви номінації вокабул „дитячої" сфери. У результаті дослідження встановлено, що лексичні елементи, наявні в мовленні дітей обстежуваного ареалу, - доволі цікавий і різноманітний набір утворень, із-поміж яких маємо як одиниці мотивовані, почасти з цілком прозорою етимологією, так і немотивовані найменування, про появу яких у дитячому мовленні ми можемо лише здогадуватися. The article is devoted to the problem of considering etymologi-cally-motivational peculiarities of children's speech of Central Slobozhanshina (Kharkovshina). The lexemes of this specific communicative system are analyzed: nature (origin) of the first children's words recorded in children's speech of Central Slobozhanshina are studied, the motives of nomination of the vocables of infant sphere are determined. The results of the research prove that the lexical units available in children's speech of Kharkovshina are quite interesting and diverse set of formations, among which we have motivated units sometimes with completely clear etymology and unmotivated names about the appearance of which in children's speech we can only guess.

Опис

Асаула Марина Миколаївна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

дитяче мовлення, Центральна Слобожанщина, пряма номінація, вторинні найменування, семантична деривація, фонетичний тип мотивування, лексична ремотивація

Бібліографічний опис

Асаула М.М. Етимологічно-мотиваційний аспект вивчення дитячого мовлення на говірковому матеріалі Центральної Слобожанщини (Харківщини) / М.М. Асаула // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 169 – 174.