Номинативные поля взяточничества в русском языке

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті на прикладі ядерних лексем посул, взятка, мзда; мздоимство, лихоимство, взяточничество розглянуто семантичні зрушення в номінативних полях хабарництва. Показано, що варіативність номінантів концепту «хабар» обумовлена характером семантичної мотивації їх внутрішньої форми і відображає зміну суспільного відношення до цієї соціокультурної девіації. В статье на примере ядерных лексем посул, взятка, мзда; мздоимство, лихоимство, взяточничество рассмотрены семантические сдвиги в номинативных полях взяточничества. Показано, что вариативность номинантов концепта «взятка» обусловлена характером семантической мотивации их внутренней формы и отражает изменение общественного отношения к данной социокультурной девиации. The article deals with semantic shifts in the nominative fields of bribery on the example of nuclear lexemes посул, взятка, мзда; мздоимство, лихоимство, взяточничество. It is shown that the variability of nominations of the concept “bribe” is due to the nature of the semantic motivation of their inner forms and reflects a change in social attitudes to this socio-cultural deviation.

Опис

Шиман Дар’я Володимирівна, аспірантка кафедри російської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

номинативное поле, внутренняя форма, конверсив, актант, семантический фокус

Бібліографічний опис

Шиман Д.В. Номинативные поля взяточничества в русском языке / Д.В. Шиман // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.