Культура хліба у селян Старобільського повіту Харківської губернії (за метеріалами збірки В. Іванова «Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

На основі фольклорно-етнографічного матеріалу, зафіксованого наприкінці ХІХ ст. в кількох слободах Старобільського повіту Харківської губернії, розглядається комплекс обрядів і вірувань, пов’язаних із хлібом. Культура хліба є оптимальним об’єктом для створення соціокультурного портету окремої території, до того ж етнічна ідентифікація виявляється також і в елементах матеріальної культури. Наведені матеріали є яскравим свідченням самобутності духовних і світоглядних цінностей спільноти, яка населяла терени Слобідської України. На основе фольклорно-этнографического материала, зафиксированного в конце XIX в. в нескольких слободах Старобельского уезда Харьковской губернии, рассматривается комплекс обрядов и верований, связанных с хлебом. Культура хлеба является оптимальным объектом для создания социокультурного портрета отдельной территории, к тому же этническая идентификация отражается также и в элементах материальной культуры. Приведенные материалы демонстрируют яркие свидетельства самобытности духовных и мировоззренческих ценностей общества, населявших территорию Слободской Украины. The article deals with a complex of rituals and beliefs connected with bread on the basis of folklore and ethnographic material recorded at the end of the XIX century in several settlements of Starobilsky district of Kharkiv province. The culture of bread is an optimal object to create a socio-cultural portrait of a separate territory. Besides, ethnic identity is also reflected in the elements of material culture. Given material is a vivid evidence of the uniqueness of spiritual and worldview values of the community that inhabited the land of Slobids'ka Ukraine.

Опис

Ключові слова

хліб, обряди та вірування, Слобожанщина, хлеб, обряды и верования, Слободская Украина, bread, rituals, beliefs, Slobids'ka Ukraine

Бібліографічний опис

Боряк О. О. Культура хліба у селян Старобільського повіту Харківської губернії (за метеріалами збірки В. Іванова «Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии») // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 24. - С. 56-61.