Карнавалізований екодискурс (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів)

Анотація

Ivchenko N. S. Carnivalized ecodiscourse (a case study of English animated films). – Qualification scholarly paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in Humanities, Speciality 035 – Philology. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. This study offers an analysis of carnivalized animated ecodiscourse in modern English communicative space. Carnivalized animated ecodiscourse is an integrative conception placing environmental issues, which are associated with expressiveness, emotivity and intertextuality, into the comic context. In this thesis, the ecocentric theorizing model is associated with the language and speech activity of carnivalized animated ecodiscourse characters and identification of techniques of producing a comic effect, underpinned with the cognitive mechanism of incongruence.

Опис

Дисертаційну роботу присвячено вивченню карнавалізованого анімаційного екодискурсу в сучасному англомовному комунікативному просторі, який являє собою цілісну концепцію, що характеризується експансією екологічної проблематики, пов’язаною з експресивністю, емотивністю, інтертекстуальністю в контексті комічної спрямованості. Екоцентрична модель теоретизування в роботі пов’язується з мовленнєв ою діяльністю персонажів карнавалізованого анімаційного екодискурсу і виявленням прийомів створення комічного, побудованих на когнітивному механізмі інконгруентності. Карнавалізований екодискурс, представлений в анімаційних фільмах, розглядається як складна креативна мультимодальна семіотична система, оскільки значення у ній формується за допомогою різних каналів передачі інформації – модусів: вербального, який утворює лінгвістичну систему фільму та поділяється на усний та письмовий, а також невербального, який складає нелінгвістичну систему та включає візуальні та аудіальні засоби.

Ключові слова

анімаційний фільм, екодискурс, еколінгвістичний підхід, інтертекстуальна асоціація, карнавалізація, комічний ефект, мовно-естетичний знак, модус, мультимодальність, порушення норм, animated film, ecodiscourse, ecolinguistic approach, intertextual association, carnivalization, comic effect, language-aesthetic sign, mode, multimodality, violation of norms

Бібліографічний опис

Івченко, Наталя Сергіївна. Карнавалізований екодискурс (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів) : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія (Галузь знань 03 – Гуманітарні науки). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, 2021. - 228 с.

Зібрання