Образ батьків у мовній свідомості української молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Ця робота присвячена дослідженню особливостей відображення образу батьків в мовній свідомості молоді України. Для досягнення мети було проведено вільний асоціативний експеримент, за результатами якого було складено окремі асоціативні поля для п’яти слів-стимулів: батьки, мати, мама, батько та тато. Реакції на ці слова були проаналізовані за кількісними та якісними параметрами. Систематизовано синтагматичні та парадигматичні асоціативні зв’язки. Розподілено асоціації на вербально прості й вербально складені. Визначено позитивну, негативну та нейтральну конотацію реакцій, поділено слова на семантичні групи. Виокремлено та розглянуто ядро та периферію асоціативних полів.

Опис

This paper is devoted to the study of the peculiarities of reflecting the image of parents in the linguistic consciousness of Ukrainian youth. To achieve this goal, a free associative experiment was conducted, based on the results of which separate associative fields were compiled for five stimulus words: parents, mother, mom, father, and dad. The reactions to these words were analyzed by quantitative and qualitative parameters. The syntagmatic and paradigmatic associative relations were systematized. The associations are divided into verbally simple and verbally complex. Positive, negative and neutral connotations of reactions were determined; words were divided into semantic groups. The core and periphery of the associative fields were identified and analyzed.

Ключові слова

Асоціативне поле слова-стимула тато, Асоціативне поле слова-стимула мама, Асоціативне поле слова-стимула батько, Асоціативне поле слова-стимула мати, Асоціативне поле слова-стимула батьки, мовна картина світу, мовна свідомість, асоціативний експеримент, асоціативне поле, слово-стимул, слово-реакція, linguistic picture of the world, linguistic consciousness, associative experiment, associative field, word-stimulus, word-reaction

Бібліографічний опис

Прачик Анастасія Анатоліївна. Образ батьків у мовній свідомості української молоді : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 прикладна лінгвістика освітньо-професійної програми «прикладна лінгвістика та англійська мова» / А.А. Прачик ; Науковий керівник Н.М. Дубовик. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 67 с.