Міжнародні відносини, зовнішньополітичний статус та проблема митно-податкового суверенітету Херсонесу Таврійського від початку до кінця ІІ ст. до н. е.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Ця робота присвячена аналізу міжнародно-правового статусу та митно-податкового суверенітету Херсонесу Таврійського на тлі міжнародних відносин у Чорноморському регіоні в II ст. до н. е. Автор розглядає зміст понять «той, що управляється власними законами, автономний» (αυτονόμος), «вільний, незалежний» (ελευθέρος), «той, що не має гарнізону» (α̉̉-φρούρητος), які в період еллінізму позначали свободу і самостійність громадянської общини (полісу). У статті розглянуто складне військово-політичне становище Херсонеського поліса та необхідність пошуку зовнішніх союзників для боротьби з експансією кримських скіфів. У роботі розглядаються обставини підписання та зміст договору 179 р. до н. е. між народом херсонеситів і понтійським царем Фарнаком I. Автор доводить, що укладення військово-політичного союзу між Херсонесом і Понтом було більшою мірою вигідно першій стороні. Данная работа посвящена анализу внешнеполитического статуса и налогово-таможенного суверенитета Херсонеса Таврического на фоне международных отношений в Причерноморском регионе II вв. до н. э. Автор рассматривает содержание понятий «управляемый собственными законами, автономный» (αυτονόμος), «свободный, независимый» (ελευθέρος), «не имеющий гарнизона» (α̉̉-φρούρητος), которые в эллинистический период обозначали свободу и самостоятельность гражданской общины. В статье показано сложное военно-политическое положение Херсонесского полиса и необходимость поиска внешних союзников для борьбы с экспансией крымских скифов. В работе рассматриваются обстоятельства подписания и содержание договора 179 г. до н. э. между народом херсонеситов и понтийским царем Фарнаком I. Автор доказывает, что заключение военно-политического союза между Херсонесом и Понтом было в большей мере выгодно первой стороне. This work is devoted to the analysis of international legal status and the customs and tax sovereignty of the Chersonese Tauric on the background of international relations in Black Sea region in II centuries BC. The author examines the concept of «autonomos» (αυτονόμος), «eleutheros» (ελευθέρος), «aphrouretos» (α̉̉-φρούρητος) that in the Hellenistic period signified freedom and independence of the civil community. The article shows the heavy military-political situation in Chersonese state and the search for external allies to fight against the expansion of the Crimean Scythians. This paper considers the circumstances of the signing of the agreement of 179 BC between the people of Chersonese and the king of pontus pharnaces I and the content of this treaty. The author argues that the conclusion of the military-political alliance (συμμαχία) between Chersonese and Pontus was increasingly profitable first side.

Опис

Ключові слова

міжнародні відносини, зовнішньополітичний статус, митно-податковий суверенітет, Херсонес Таврійський, Рим, Понт, Боспор, автономія (αυτονομία), елевтерія (ελευθερία), монетна справа, проксенічна діяльність, сіммахія (συμμαχία), международные отношения, внешнеполитический статус, налогово-таможенный суверенитет, Херсонес Таврический, Рим, Понт, Боспор, автономия (αυτονομία), элевтерия (ελευθερία), монетное дело, проксеническая деятельность, симмахия (συμμαχία), international relations, foreign policy status, tax and customs sovereignty, Chersonese, Rome, Pontus, Bosporus, autonomy (αυτονομία), eleutheria (ελευθερία), coinage, proxenian activities

Бібліографічний опис

Колесников К. М. Міжнародні відносини, зовнішньополітичний статус та проблема митно-податкового суверенітету Херсонесу Таврійського від початку до кінця ІІ ст. до н. е. // Древности 2014-2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 13. – Харьков: ООО «НТМТ», 2015. – С. 28-37.