Екологічний стан компонентів довкілля природно заповідного фонду Харківської області (на прикладі заказників «Рязанова балка», «Кочетоцький», «Цикалове»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуті особливості поліелементного забруднення важкими металами охороняємих територій Харківської області на прикладі заказників «Рязанова балка», «Кочетоцький», «Цикалове». Показано, що в умовах помірного антропогенного навантаження хімічний склад рослин детермінується механізмами генетичного контролю рослин. Система «коріння – кора» дерев’янистих рослин є ефективним індикато- ром стану довкілля. The features of polyelemental contamination by the heavy metals of secured territories of the Kharkiv area on the example of wildlife preserves of «Ryazanova balka», «Kochetoksky», «Tsikalove» are considered. It is shown that in the conditions of the moderate anthropogenic loading the chemical composition of plants is determined by the mechanisms of genetic control of plants. The system "a root - a bark" of woody plants is the effective indicator of the state of environment.

Опис

Ключові слова

заказник, забруднення, коефіцієнт концентрацій, важкі метали, генетичний контроль, компоненти довкілля, заказник, загрязнение, коэффициенты концентраций, тяжелые металлы, генетический контроль, компоненты окружающей среды, wildlife preserve, contamination, coefficients of concentrations, heavy metals, genetic control, components of environment

Бібліографічний опис

Гололобова О.О. Екологічний стан компонентів довкілля природно заповідного фонду Харківської області (на прикладі заказників «Рязанова балка», «Кочетоцький», «Цикалове») / О.О. Гололобова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Екологія. – 2012. – № 1004, вип. 7. – С. 91–97.