Особистісні чинники екологічно значущої поведінки

Анотація

Ваieva K. O. Personal factors of environmentally significant behavior. – Qualification research: not for publication. The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy in the scientific field 05 – Social and behavioral sciences, on a specialty 053 – Psychology. 7 V.N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The dissertation presents a theoretical generalization and empirical confirmation of the significant role of personalized factors in determining the eco-destructive or eco-conservative orientation of behavior and describes the mechanisms of activation of eco-conservative behavior of a personality.

Опис

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та емпіричне підтвердження значної ролі особистісних чинників у визначенні екоруйнівної або екозберігаючої спрямованості поведінки та описано механізми активації екозберігаючої поведінки особистості. Запропоновано модель регуляції екологічно значущої поведінки, центральну роль в якій відведено світоглядній екологічній позиції; конкретизовано місце в системі регуляції екологічно значущої поведінки таких компонентів екологічного світогляду, як переконання щодо контролю в екологічній сфері, екологічні норми, суб’єктивний зв'язок з природою; вивчено роль в регуляції екологічно значущої поведінки емоційних відгуків на порушення проекологічних норм та екологічних копінг-стратегій; емпірично підтверджено, що переконання щодо контролю, екологічні норми, суб’єктивний зв'язок з природою, емоційні відгуки на порушення проекологічних норм та копінг-стратегії у відповідь на глобальні екологічні загрози є медіаторами, що опосередковують вплив екологічної позиції на екологічно значущу поведінку; показано, що раціональне визнання суб’єктом своєї належності до природного світу сприяє проекологічній поведінці за умови переживання ним зв’язку з природою.

Ключові слова

особистісні чинники, екологічна позиція, екологічно значуща поведінка, переконання щодо контролю, особисті екологічні норми, суб’єктивний зв’язок з природою, емоційні відгуки на порушення проекологічних норм, екологічні копінг-стратегії, типи екологічного світогляду, еколого-психологічний тренінг, personal factors, ecological worldview position, environmentally significant behavior, control beliefs, personal environmental norms, subjective connection with nature, emotional responses to violation of proenvironmental norms, coping strategies, types of ecological worldview, training

Бібліографічний опис

Баєва, Каріна Олегівна. Особистісні чинники екологічно значущої поведінки : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 053 – Психологія (Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) / К.О. Баєва ; Науковий керівник І.В. Корж. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 236 с.

Зібрання