Кінетика процесів перенесення фононів і магнонів в гетерогенних наноструктурах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Перенесення тепла через багатошарові гетероструктури - це процес передачі тепла через матеріали, які складаються зі шарів різних матеріалів або гетероструктур. Цей процес дуже важливий у багатьох сферах, включаючи електроніку, фізику конденсованого стану, енергетику та інші галузі. Він має важливий вплив на ефективність різних пристроїв і технологій. В електронних пристроях, таких як транзистори і інтегральні схеми, тепло може передаватися електронами через границі між шарами гетероструктури. Важливо контролювати цей процес, оскільки перегрів може призвести до втрати продуктивності і зниження довговічності пристроїв. Дисертація присвячена кінетичному аналізу поперечного перенесення тепла в різних геторогенних наноструктурах.
Heat transfer through multilayer heterostructures is the process of transferring heat through materials that consist of layers of different materials or heterostructures. This process is very important in many areas, including electronics, condensed matter physics, energy, and other industries. It has an important impact on the efficiency of various devices and technologies. In electronic devices, such as transistors and integrated circuits, heat can be transferred by electrons across the boundaries between layers of a heterostructure. It is important to control this process, as overheating can lead to a loss of performance and reduced durability of devices. This dissertation is devoted to the kinetic analysis of transverse heat transfer in various heterogeneous nanostructures.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Physics, гетероструктури, стаціонарне нагрівання, фононний теплообмін, низькі температури, спінтроніка, спінкалоритроніка, магноніка, магнон, фонон, спін-ізолятор, нанотрубка, термодинамічний потенціал, напівметали, напівпровідність, магнітне середовище, оператор спіну, heterostructures, stationary heating, phonon heat transfer, low temperatures, spintronics, spin-caloritronics, magnonics, magnon, phonon, spin insulator, nanotube, thermodynamic potential, semimetals, semiconductivity, magnetic environment, spin operator

Бібліографічний опис

Мироненко, Ірина Вікторівна. Кінетика процесів перенесення фононів і магнонів в гетерогенних наноструктурах : дис. ... д-ра філософії : 104 – Фізика та астрономія (Галузь знань 10 – Природничі науки) / І.В. Мироненко. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 128 с.

Зібрання