Картина світу в інтерпретації В. Винниченка-драматурга: константи й трансформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013-02-19

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Дудка А. М. Картина світу в інтерпретації В. Винниченка-драматурга: константи й трансформації. — На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 — українська література. — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України, Харків, 2012. У дисертації здійснено цілісний аналіз опублікованого драматургічного доробку В. Винниченка — двадцять два твори — посередництвом оприявненої ним картини світу в площині взаємодії, взаємовпливу та взаємозалежності людини й світу, особливості людинобуття, із урахуванням специфіки часопросторових констант і трансформацій. Було залучено біографічний матеріал, зафіксований автором у щоденниках — суб’єктивному відбитті впливу об’єктивного світу на формування й вияв особистісних світоглядних пріоритетів, психічного складу. Людина — центральна фігура в картині світу — була репрезентована в різних екзистенційних площинах — від загальних (вікові, соціальні, професійні, національні, ґендерні, релігійні характеристики тощо) до специфічних, виявлюваних у межових ситуаціях (відчаю, смерті, самотності). Виокремлено константи часу й простору драматургічної картини світу В. Винниченка та простежено їхні трансформації, особливості введення, функціонування й упливу на діяльність людини, що здійснено в контексті найвідоміших семіотичних теорій триплощинності/тричленності простору й перцептивного/концептуального часу.

Опис

Dudka A. N. The picture of the world in the V. Vynnichenko-playwright’s interpretation: constants and transformations. — The Manuscript right. The thesis for the degree of Candidate of Philological Studies, speciality — 10.01.01 — Ukrainian literature. — V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science, Youht and Sport of Ukraine, Kharkiv, 2012. This dissertation can introduce us the whole analysis of twenty two compositions of the famous V. Vynnichenko. These compositions exist as dramaturgic additions according to his points of view on our world, the influence on our humanity and vice versa, the specifications of time constants and transformations. The conclusions were made according to the scientifically — theoretical works, that were dedicated to the ontology issues study of the specification of the concept “world picture”, its parts and descriptions (the world pattern, the world form, the view on the world, the artistic life of a composition etc.); some rinds of conclusions were made according to the studios, that studied special features special features of drama as a literary kind; Ukrainian and Russian modernism, a modern (“new”) drama, observation the dramaturgic contributions of V. Vynnichenko.

Ключові слова

картина світу, людина, художній час, художній простір, екзистенція, константи, трансформації

Бібліографічний опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 — українська література