Рецепція творчості Захарії Копистенського в літературознавчій науці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті в хронологічному порядку розглянуті основні етапи дослідження творчості Захарії Копистенського - видатного українського громадсько-культурного діяча початку XVII століття, виокремлені провідні напрямки студій та науковці, котрі займалися вивченням діяльності письменника. Названо основні дискусійні моменти біографії та літературної спадщини українського полеміста. Стаття значно доповнює бібліографічний список робіт про Захарію Копистенського та його творчість. Дослідження групуються за таким принципом: біографічні студії, вивчення «Палінодії», праці про інші твори письменника. In the article in a chronologic order the basic stages of research of Zakharija Kopystens'kyj's creation are considered, the leading directions of studying and the most outstanding researchers, which have provided this writer studying, are represented. The basic controversial moments of Zakharija Kopystens'kyj's biography and literary heritage are shown too. In the article the bibliographic list of works about Zakharija Kopystens'kyj is considerably complemented. All the investigations are grouped in such order: the biographical explorations, investigations of «Palinodija» and works about other Zaxarija Kopystens'kyj's creations.

Опис

Ларін Юрій Валерійович, аспірант кафедри історії української літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

Азарія, бароко, друкарство, Лаврська друкарня, «Книга о вірі единой», «Палінодія», полемічна література

Бібліографічний опис

Ларін Ю.В. Рецепція творчості Захарії Копистенського в літературознавчій науці / Ю.В. Ларін // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С. 61 – 69