Тверді розчини на основі хлоридів калію та стронцію, активовані європієм: одержання, очистка та сцинтиляційні властивості

Анотація

Rebrov O.L. Solid solutions based on potassium and strontium chlorides, activated with europium: obtaining, purification and scintillation properties. – Qualification scholarly paper: а manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy Degree in Natural Sciences, Specialty 102 – Chemistry. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. The work is dedicated to the determination of acidic properties of melts based on mixed potassium and strontium chlorides, to the features of their purification from oxygen-containing admixtures, to the growth of the crystals based on K2SrCl4 and KSr2Cl5 matrices and to the determination of their functional properties.

Опис

Робота присвячена дослідженню кислотних властивостей мішаних розплавів на основі хлоридів калію та стронцію, особливостей перебігу процесів їх очистки від оксигенвмісних домішок, вирощуванню кристалів на основі матриць K2SrCl4 і KSr2Cl5, активованих європієм (ІІ), і дослідженню їх функціональних властивостей. Проведені політермічні дослідження розчинності магній оксиду у розплавах системи KCl-SrCl2 з різним вмістом хлориду лужноземельного металу. Встановлено, що магній оксид є слабко розчинним у розплавах на основі хлоридів калію і стронцію.

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, кристал твердого розчину заміщення, калій хлорид, стронцій хлорид, іонний розплав, європій оксид, розчинність, кислотність іонних розчинників, комплексоутворення, тетрахлорметан, кінетика карбохлорування, спрямована кристалізація, люмінесценція, сцинтиляційний матеріал, crystal of a substitutional solid solution, potassium chloride, strontium chloride, ionic melt, europium oxide, solubility, ionic solutions acidity, formation of complex, tetrachloromethane, carbochlorination kinetics, directional crystallization, luminescence, scintillation material

Бібліографічний опис

Ребров, Олександр Леонідович. Тверді розчини на основі хлоридів калію та стронцію, активовані європієм: одержання, очистка та сцинтиляційні властивості : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 102 – Хімія (Галузь знань 10 – Природничі науки) / О.Л. Ребров; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - Харків, 2020. - 158 с.

Зібрання