Психологічні механізми вибору політичних лідерів

Ескіз недоступний

Дата

2016-06-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті представлені результати дослідження на прикладі конкретних політичних діячів особливостей дії таких психологічних механізмів вибору політичних лідерів, як: ціннісного механізму, механізму ідентифікації та механізму взаємозв’язку особистісних рис виборця з типом лідера, якому надається перевага. Дослідження показало наявність відмінностей у цінностях та особистісні розбіжності між групами прибічників політичних лідерів. Виявлено прояви механізму ідентифікації політика, якому надається перевага, з бажаним емоційним станом у виборців.

Опис

H.O. Kyrylenko, O.L. Lutsenko. Psychological mechanisms of selecting political leaders The article presents the results of the studies of the particular features of psychological mechanisms of selecting political leaders, such as: mechanism of value, authentication mechanism and mechanism of connection of voter’s personality traits with those of the preferred politician that are received on the example of specific politicians. The study revealed the existence of differences in values and personality differences between groups of supporters of political leaders. The mechanism of identification of a politician with the desired emotional state of the electorate was identified. Keywords: political leaders, values, personality traits, identification with the politician, electorate. Кириленко А.А., Луценко Е.Л. Психологические механизмы выбора политических лидеров. В статье представлены результаты исследования особенностей действия таких психологических механизмов выбора политических лидеров, как: ценностного механизма, механизма идентификации и механизма взаимосвязи личностных черт избирателя с предпочитаемым политиком, полученные на примере конкретных политических деятелей. Исследование показало существование различий в ценностях, а также личностные различия между группами сторонников политических лидеров. Обнаружены проявления механизма идентификации политика с желаемым эмоциональным состоянием у избирателей. Ключевые слова: политические лидеры, ценности, личностные черты, идентификация с политиком, избиратели.

Ключові слова

політичні лідери, цінності, особистісні риси, ідентифікація з політиком, виборці, психологія

Бібліографічний опис