Новые раннесалтовские погребальные комплексы Северо-Западной Хазарии

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Аксьонов В. С. Нові ранньосалтівські поховальні комплекси Північно-Західної Хозарії Робота присвячена двом похованням (№ 491, 498), що були досліджені у 2009 р. спільною археологічною експедицією Харківського історичного музею та Харківської державної академії культури на Нетайлівському грунтовому могильнику салтівської археологічної культури. Поховання № 491 належить воїну-вершнику. Серед речей, що походять з даного поховання, привертає увагу поясний набір, котрий складався з поясної пряжки, дев’яти поясних бляшок, наконечника поясу. Усі деталі поясної гарнітури знаходять широкі аналоги в поховальних комплексах типу Соколовської балки, котрі пов’язуються з хозарами, що дозволяє датувати дане поховання 740–775 рр. н. е. Розташування залишків коня в могильній ямі вказує на приналежність похованого чоловіка до привілейованої групи тюрко-угорського населення салтівської культури, а не до хозар. Поховання № 498 належало жінці, та було пограбовано у давнину. Серед поховального інвентарю виділяється срібна бляшка-оправа, котра знаходить собі прямі аналогії в похованнях типу Соколовської балки. Бляшка датує дане поховання 770–790 рр. н. е. Таким чином, обидва поховання ілюструють собою стан матеріальної культури населення басейну Сіверського Дінця на етапі становлення у даному регіоні салтівської археологічної культури (хронологічний горизонт Столбіще—Старокорсунська). V. Aksyonov. The New sepulchral complexes of the early Saltov From the North-West Khazaria Territory The work deals with two burials (№ 491, 498) investigated in the year 2009 by the joint archaeological expedition of Kharkiv History Museum and Kharkiv State Culture Academy at the Netailovsk ground sepulchre of the Saltov archaeological culture. The burial № 491belongs to a warrior rider. In this burial inventory stands out a waist plate consists of belt buckle, nine waist pendants and a belt tip. A close analogy of all the details of the waist suite can be made with the sepulchre complexes like Sokolovskaya Balka, which is supposed to be possessed by the Khazars, and it gives a possible date of this burial, which is 740–775 years A.D. The disposition of horse remains in the grave points at a buried man’s belonging to a privileged group of Turkic-Ugorsky population of the Saltov culture, but not to the Khazars. The burial № 498 belonged to a woman and was plundered in the ancient times. A silver pendant-frame which can be directly compared with those in many burials like Sokolovskaya Balka, stands out in the burial inventory. The pendant dates this burial to 770–790 years A.D. Thus, the both burials illustrate the material culture condition of the peoples of the Seversky Donets basin in the making Saltov archaeological culture in this region (the Stolbistche-Starokorsynskaya is the chronological horizon).

Опис

Ключові слова

салтівська культура, Нетайлівський могильник, поховання, поховання, тюрксько-угорське населення, поясна гарнітура, поясна гарнітура, Saltov culture, Netailovsk sepulcher, burials, Turkic-Ugorsky population, waist suite

Бібліографічний опис

Аксёнов В. С. Новые раннесалтовские погребальные комплексы Северо-Западной Хазарии // Древности 2010. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Вып. 9. — Харьков: ООО «НТМТ», 2010. — C. 166-177.